splošni pogoji poslovanja in izjava o varovanju podatkov


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja za jezikovno izobraževanje in delavnice

 1. Uvodna določila

Predmetni Splošni pogoji poslovanja (SPP) veljajo za vso aktualno in prihodnje poslovanje podjetja EUROLINGUA d.o.o. z našimi strankami, in veljajo tudi v primeru, če EUROLINGUA d.o.o. ob prevzemu naročila izrecno ne opozori na predmetne SPP. Stranke sprejemajo SPP z njihovo objavo na spletnih straneh in z oddajo naročila. EUROLINGUA d.o.o. izvaja svoje storitve oz. naročila izključno na osnovi predmetnih SPP. SPP naročnikov ne veljajo in za nas niso zavezujoči, razen če jih EUROLINGUA d.o.o. izrecno in v pisni obliki prizna. Ustni dogovori so veljavni le, če so pisno potrjeni s strani EUROLINGUE d.o.o.

 1. Splošna določila
 2. S prijavo na tečaj oz. delavnico se sklepa pogodba med stranko in jezikovno šolo Eurolingua d.o.o. Prijava se izvede s pomočjo pisne prijavnice Eurolingue d.o.o.
 3. S prijavo se stranka zavezuje, da bo poravnala stroške tečaja v skladu s cenikom oz. individualno ponudbo. V primeru obročnega plačila, je treba prvi obrok poravnati pred pričetkom tečaja. Plačilo je možno izvesti na sedežu podjetja EUROLINGUA d.o.o. v gotovini, z nakazilom, z bančno kartico ali v spletni trgovini.
 4. Eurolingua d.o.o. je zavezana k izvedbi tečaja samo v primeru poravnane tečajnine.
 5. EUROLINGUA d.o.o. se obvezuje, da bo izobraževanje izvedla po pravilih stroke.
 6. EUROLINGUA d.o.o. se obvezuje, da bo poskrbela za ustrezne pogoje izvedbe programov ter da bo skrbno izbrala in nadzirala delo jezikovnih trenerjev.
 7. Naročnik se obvezuje, da bo stroške jezikovnega izobraževanja poravnal v celoti ali na obroke, pri čemer je izbran način plačila zanj zavezujoč in ga iz računovodskih razlogov kasneje ni več možno spremeniti.
 8. Ena učna enota (UE) traja 45 minut, v vrtcih 35 minut.
 9. Prijave, odjave in druge spremembe je treba sporočiti v pisni obliki. Naši jezikovni trenerji niso upravičeni, da sprejemajo prijave, odjave in druge spremembe.
 10. Zamujenih učnih enot posameznikov v primeru skupinskih tečajev ne nadomeščamo in zanje ne vračamo denarja.
 11. Eurolingua d.o.o. si pridržuje pravico, da med potekom izobraževanja menja jezikovnega trenerja ali da ga drugi nadomeščajo.
 12.  Eurolingua d.o.o. si prizadeva, da celotne načrtovane učne vsebine in učne cilje zmeraj dosega in tečajnika optimalno pripravlja na interne in mednarodne izpite. Eurolingua d.o.o. pa ne jamči in ne prevzema odgovornosti za doseganje želenega nivoja znanja v določenem času. Eurolingua d.o.o. prav tako ne prevzema nobene odgovornosti v primeru neuspešno opravljenega izpita.
 13. Pričetki jezikovnih tečajev so določeni vnaprej oz. vnaprej dogovorjeni. Eurolingua d.o.o. si pridržuje pravico, da v izjemnih primerih prestavlja ali spreminja termine. V teh primerih tečajnike pravočasno seznanja o vsaki spremembi.
 14. Po zaključku izobraževanja na določeni stopnji lahko tečajniki obiščejo nadaljevalni program. Na vsako izobraževalni produkt se je treba posebej prijaviti. Prijava je za Eurolinguo d.o.o. zavezujoča samo, če je tečajnina bila nakazana v celoti.
 15. Za predšolske otroke, osnovnošolce ali dijake velja, da se zakoniti zastopnik oz. plačnik obvezuje, da bo poravnal celotne stroške izobraževanja tudi v primeru, če bi tečajnik z izobraževanjem prenehal, razen v primeru upravičenih okoliščin. Upravičene okoliščine za odjavo in/ali prekinitev izobraževanja so: bolezen tečajnika, daljša od 14 dni, sprememba kraja bivališča in selitev, za kar je potrebno zdravniško potrdilo oz. potrdilo o spremembi stalnega prebivališča. Pisna potrdila o upravičeni prekinitvi ali odjavi je potrebno predložiti v roku 5 dni od njihovega nastanka.
 16. Plačnik oz. zakoniti zastopnik/tečajnik se zavezuje, da bo vse spremembe nemudoma javil vodstvu EUROLINGUE d.o.o. v pisni obliki na info@euro-lingua.org, sicer jih EUROLINGUA d.o.o. ni zavezana obravnavati in reševati. Upoštevamo vse podpisane reklamacije z navedbo osebnih podatkov.
 17. Za mednarodne izpite OSD veljajo dodatni posebni SPP.
 18. Vse cene se razumejo brez gradiva in učnega materiala.
 19. V primeru zamude pri plačilu zaračunavamo zakonsko določene obresti oz. zneske izterjamo.
 • Odstop
 1. Odjava od jezikovnega izobraževanja je možna v roku do 10 delovnih dni pred pričetkom tečaja. V tem primeru EUROLINGUA d.o.o. vrne celotno morebiti že poravnano tečajnino. Če se kandidat odjavi od jezikovnega tečaja v roku, krajšem od 9 delovnih dni, EUROLINGUA d.o.o. tečajniku povrne 50% plačane tečajnine, s predložitvijo zdravniškega spričevala v roku največ 5 dni po predvidenem pričetku tečaja, pa vrne 100% plačane tečajnine z odbitkom 40€ administrativnih stroškov. Za prijave in odjave od mednarodnih izpitov OSD veljajo posebni SPP.
 2. Odjavo mora kandidat poslati pisno po pošti, po elektronski pošti (college@euro-lingua.org) ali pa jo odda osebno na podjetju EURO-lingua d.o.o.. Za vračilo pristojbine in odbitek stroškov postopka je odločilen datum/ura prejema sporočila o odjavi oz. poštni žig.
 3. V primeru izobraževalnih programov v podjetjih veljajo določila vsakokratne pogodbe o izobraževanju oz. določila potrjene ponudbe, pri čemer ima prednost pogodba.
 4. Eurolingua d.o.o. si pridržuje pravico do zamenjave jezikovnega trenerja, kar pa ne more biti za odstop od pogodbe stranke.
 5. V kolikor stranka ne poravna dveh zaporednih obrokov, zapade v plačilo celotna tečajnina.
 6. Naše ponudbe so neobvezne in nezavezujoče.
 7. Pogodba z EUROLINGUO d.o.o. je sklenjena s potrditvijo ponudbe oz. z naročilom stranke po elektronski pošti, po pošti ali faksu. Ustni dogovori niso veljavni.
 8. Objavljene ali v ponudbah vsebovane cene za EUROLINGUO d.o.o. niso zavezujoče, razen če so bile izrecno pisno potrjene. EUROLINGUA d.o.o. lahko cenik prilagodi dejanskim in spremenjenim okoliščinam. V kolikor ni drugače dogovorjeno, so vse cene izražene v EUR. V ponudbah navedene cene so neto cene in ne vsebujejo davka na dodano vrednost, če znesek DDV ni posebej naveden.

 

 1. Posebna določila
 1. Minimalni sklop zakupljenih izobraževalnih ur je 10. Zakup manjšega števila ur je možen samo na osnovi pisnega dogovora z Eurolinguo d.o.o. in z opcijo prilagajanja cene na strani izvajalca. Če tečajnik ne izkoristi vseh zakupljenih izobraževalnih ur v določenem roku, ki se izračuna tako, da se zakupljene izobraževalne ure porazdelijo po najmanj 2 uri/teden in se tako izračunajo tedni, v katerih se tečajnik zavezuje koristiti izobraževalne ure. Npr.

Zakupljenih je 10 UE – tedensko najmanj po dve uri = 5 tednov

Zakupljenih je 30 UE – tedensko najmanj po dve uri = 15 tednov

Če tečajnik v zgoraj navedenem roku ne izkoristi zakupljenih ur, te propadejo, prav tako pa ni upravičen do vračila tečajnine, razen v primeru višje sile oz. zdravniškega spričevala o zadržanosti več kot 14 dni, katerega je treba predložiti najkasneje 5 dni po nastanku zadržanosti.

 1. V primeru izvajanja jezikovnih programov izven sedeža Eurolingue d.o.o., zaračunavamo potne stroške po uradnem listu ali najugodnejšega javnega prevoznega sredstva.
 2. Dogovorjen termin izvajanja je možno odpovedati najkasneje 24 ur pred terminom. Če se izobraževanje izvaja v soboto, nedeljo, praznik ali ponedeljek, je treba odpovedati dogovorjen termin na zadnji delovni dan pred terminom, in sicer do najkasneje 16. ure. Odpoved je treba podati po elektronski pošti na naslov: college@euro-lingua.org. V kolikor tečajnik odpove termin po tem roku, se šteje izobraževalna ura za opravljeno in tečajnik ni upravičen do nadomeščanja zamujenih ur, niti do vračila dela tečajnine.
 3. Če se zakupljene ure izvajajo po sporazumno dogovorjenemu izvedbenemu  načrtu in niso bile koriščene do načrtovanega zaključka programa, jih lahko tečajnik še koristi največ nadaljnjih 30 dni, nato propadejo in Eurolingua d.o.o. tečajnine ne vrača.
 4. Možen je prenos že poravnanih izobraževalnih ur na tretje osebe, ki jih lahko koristijo v prvotno dogovorjenem roku. V tem primeru mora tečajnih podati pisno izjavo in jo poslati po elektronski pošti.
 5. V kolikor ni vpisanih dovolj tečajnikov za izvedbo določenega jezikovnega izobraževanja, si Eurolingua d.o.o. pridržuje pravico do odpovedi jezikovnega izobraževanja, do zmanjšanja ur ali do zvišanja cene. O spremembah bodo zainteresirani kandidati pravočasno seznanjeni. Kandidati lahko nato odstopijo od izobraževanja, Eurolingua d.o.o. pa jim vrne že plačane zneske.
 1. Višja sila

V kolikor obstajajo ovire v obliki Višje sile (na primer izpad internetnega omrežja oz. tehnične motnje, izpad električne energije, stavka, zastoj v prometu, naravne nesreče ipd.) in druge okoliščine, na katere ne moremo vplivati in ki niso nastale iz krivdnih razlogov podjetja EUROLINGUA d.o.o., in smo zaradi tega ovirani pri izvedbi storitev, stranko o tem nemudoma obvestimo, pri čemer je izključena pravica naročnika do odpovedi pogodbe ali znižanja cene. Roki pričnejo teči šele po vzpostavitvi normalnega stanja.

 

 1. Izključitev odgovornosti Eurolingue d.o.o.

 

 1. Eurolingua d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nesreče in poškodbe tečajnikov ali krajo in poškodovanje njihove lastnine v času izvajanja jezikovnega programa ter do sedeža in s sedeža jezikovne šole.
 2. Eurolingua d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo kakršne koli vrste, ki bi nastala iz posredovanega znanja.
 • Končna določila

Sodna pristojnost

Kraj spolnitve in sodna pristojnost za dobave in plačila ter iz njih izvirajoče pravice in pravni spori je Maribor, čeprav je dejansko naročilo bilo dogovorjeno in oddano v drugem kraju. Veljavno je slovensko pravo.

 

V kolikor so ali postanejo elementi predmetnih SPP neučinkoviti, to ne vpliva na učinkovitost preostalih določil.

Aktualizirano: 1.4.2022

 

 1. Predmetni Splošni pogoji poslovanja za izvedbo izpitov ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom) veljajo skupaj s Splošnimi pogoji poslovanja EURO-lingua.college kot licenciranega izpitnega centra.

1.1 Vsak kandidat mora pred pisnim in ustnim izpitom predložiti osebni dokument, s katerim izkaže svojo istovetnost, sicer ne more opravljati izpita.

1.2 Vsak kandidat mora pred pisnim in ustnim izpitom utišati in oddati vse elektronske naprave, ki mu jih vrnemo po izpitu.

1.3 Kandidat ima pravico do odjave od izpita v določenem roku (glej točko 5 splošnih pogojev).

1.4 Če kandidat ne pristopi k pisnemu in/ali ustnemu izpitu ali k izpitu ne pristopi pravočasno ob natančno določenem času, izpita ne more opravljati. V tem primeru pristojbine ne vračamo.

1.5 V primeru izgube certifikata lahko v obdobju petih let zaprosite za nadomestno potrdilo. Izdaja nadomestnega potrdila stane 50€.

1.6 Glede uporabe in obdelave osebnih podatkov se ravnamo po Zakonu o varovanju podatkov, ki je sestavni del Splošnih pogojev poslovanja EURO-lingua.college.

 1. Prijava

2.1 Prijavnico najdete na spletni strani izpitnega centra EURO-lingua.org/mednarodni izpiti ÖSD.

Prijava velja kot sprejeta s prejemom plačila pristojbine za izbran izpit.

Euro-lingua.college ne prevzema odgovornosti za nepravilno izpolnjene prijavnice. Izpolnjeno prijavnico pošljete po elektronski pošti na college@euro-lingua.org. Izdajo novega certifikata zaradi nepravilno izpolnjene prijavnice zaračunavamo v višini 20€ za ponovne stroške postopka.

2.2 Pristojbino za izbran izpit lahko poravnate neposredno preko povezave na naši spletni strani. Po želji vam po elektronski pošti pošljemo ponudbo za izbran izpit. Ob prispetju nakazila na naš račun velja prijava kandidata kot sprejeta.

2.3 Zagotovljeno pravico do udeležbe na izpitu imajo samo kandidati, ki so se na izpit prijavili v roku 21 dni do izpitnega roka v skladu s pravili za prijavo, ne glede na število prijavljenih kandidatov. Prijavnice, ki prispejo do 21 dni pred izpitnem roku upoštevamo v primeru prostih kapacitet in v primeru poravnane pristojbine. Za prijave od 21 do 10 dni pred izpitnem roku zaračunavamo 20€ pribitka na pristojbino za izbran izpit za dodatne administrativne stroške. Last-minute-prijave od 9 dni pred izpitnim rokom sprejemamo v odvisnosti od zasedenosti in kapacitet. V primeru prijav od 9 dni pred izpitnim rokom zaračunavamo pribitek v višini 60€.

2.4 Individualno opravljanje izpita ÖSD izven razpisanih terminov pa je možno po dogovoru. Zanj zaračunavamo pribitek v višini 100% na izbran izpit za izredne stroške pridobivanja izpitne dokumentacije, prisotnost izpraševalcev, korekture in pošiljanja na centralo ÖSD.

2.5 Pridržujemo si pravico do spremembe datuma izvedbe izpitnega roka, o čemer bodo kandidati obveščeni najkasneje 7 dni pred izpitnim rokom.

2.6 Kandidati, ki so kotizacijo za izpit za posamezni izpitni rok že poravnali, imajo možnost da svojo prijavo enkrat brezplačno prenesejo/prestavijo na kasnejši redni razpisan izpitni rok.
V primeru, da kandidat želi brezplačno prenesti/prestaviti svojo prijavo na kasnejši redni razpisan izpitni rok, mora najkasneje 10 dni pred izpitnim rokom to sporočiti izpitnemu centru s sporočilom na elektronski naslov “college@euro-lingua.org”, v katerem navede redni razpisan izpitni rok, h kateremu želi pristopiti.
V primeru, da kandidat svojo odločitev za prenos/prestavitev pristopa na kasnejši redni razpisan izpitni rok sporoči manj kot 9 dni pred izpitnim rokom, obračunavamo dodatne stroške obdelave in administracije v višini 40€.

Za drugi in vse nadaljnje prenose/prestavitve že prijavljenih kandidatov na kasnejše redne razpisane izpitne roke obračunavamo stroške obdelave in administracije v višini 60€.

 1. Informacije in navodila v zvezi z opravljanjem mednarodnega izpita ÖSD

3.1 Kandidat po elektronski pošti prejme natančne informacije o poteku in izvedbi izpita 7 dni pred vsakokratnim izpitnim rokom. 

 1. Rezultati in certifikat

4.1 Rezultati bodo znani v roku najkasneje 10 delovnih dni po izpitnem terminu. Rezultate kandidati prejmejo po elektronski pošti. Izdelava in dostava certifikata na izpitni center traja približno 10 delovnih dni od objave rezultatov na centralo ÖSD. Certifikat kandidati prejmejo s priporočeno pošiljko s plačilom po povzetju po pošti na naslov, na katerega je bil izdan račun za pristop k izpitu, pri čemer obračunamo stroške pošiljanja (6,50 EUR Slovenija, od 8,50 EUR tujina).

4.2 Kandidat lahko svoj certifikat ob predložitvi osebnega dokumenta prevzame osebno na izpitnem centru EURO-lingua.college Maribor v delovnem času, od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00. Certifikat lahko prevzame tudi tretja oseba s pooblastilom izpitnega kandidata.

4.3 Informacije oz. razlago v zvezi z ocenjevanjem poda ÖSD-centrala na pisno zahtevo kandidata.

4.4 V kolikor dela izpita ne opravite lahko ta del opravljate v roku enega leta. Če v tem časovnem obdobju tega dela ne opravite, celotni izpit zapade in ponovno morate opraviti vse dele.

 1. Odjava

5.1 Odjava od izpita je možna v pisni obliki in v roku 21 dni pred izpitnim rokom. V tem primeru EURO-lingua.college vrne vse morebiti že poravnane pristojbine brez odbitkov. Če se kandidat odjavi od izpita od 20 do 14 dni pred izpitnim rokom, EURO-lingua.college zadrži 20€ pristojbine za stroške postopka in preostali znesek vrne. Odjava od vključno 13. dne pred izpitnem roku je možna samo s predložitvijo zdravniškega potrdila, ki mora prispeti v pisni obliki do prijavljenega izpitnega roka v centralo OSD. Samo v tem primeru kandidatu vrnemo celotno že poravnano pristojbino za opravljanje izpita z odbitkom 40 € za stroške postopka. V kolikor kandidat zdravniškega potrdila ne predloži oz. ne pristopi k prijavljenemu izpitnemu roku, propadejo vsa dosedanja vplačila za opravljanje izpita.

5.2 Odjavo od izpita mora kandidat poslati pisno po elektronski pošti (college@euro-lingua.org) ali pa jo odda osebno na podjetju EURO-lingua.college. Za vračilo pristojbine in odbitek stroškov postopka je odločilen datum/ura prejema sporočila o odjavi.

5.3 V primeru, da na podlagi prejete prijavnice EUROLINGUA izda račun, in ga kandidat v predvidenem roku ne poravna oz. zavrne, si EUROLINGUA pridržuje pravico do obračunavanja administrativnih stroškov in stroškov naročanja izpitne dokumentacije v višini 40 €. V primeru, da nastali administrativni stroški niso poravnani v predvidenem roku, bo znesek izterjan po sodni poti.

Euro-lingua.college si pridržuje pravico do sprememb.

Aktualizirano: 1. 6. 2022

DODATEK K SPLOŠNIM POGOJEM POSLOVANJA ZA ÖSD IZPITE – COVID 19

1. V skladu s sprejetimi odloki vlade ter v skladu s priporočili NIJZ in pristojnih ministrstev vas obveščamo o spremembi poteka izvedbe ÖSD izpitov v času kriznih razmer.
2. Izposoja slovarjev s strani EUROLINGUE ni možna.
3. K izpitu lahko pristopijo samo kandidati, ki so brez kakršnih koli bolezenskih znakov. V kolikor izpraševalci ocenijo, da zdravstveno stanje kandidatov ni primerno, si pridržujejo pravico, da kandidata ne sprejmejo v prostore EUROLINGUA in se z njim po elektronski poti dogovorijo za nov termin opravljanja izpita.
4. Pred vstopom v prostore EUROLINGUA si morajo kandidati OBVEZNO razkužiti roke.
5. Pred vstopom v prostore EUROLINGUA in v učilnice si morajo kandidati OBVEZNO nadeti zaščitno masko ter zaščitne rokavice. Zaščitno opremo kandidati zagotovijo sami. V kolikor kandidat ne zagotovi lastne zaščitne opreme, si izpraševalci pridržujejo pravico, da kandidata ne sprejmejo v prostore EUROLINGUE in se z njim po elektronski poti dogovorijo za nov termin opravljanja izpita.
6. Kandidati tekom opravljanja izpita ne smejo sneti zaščitne opreme (maske in rokavic) in zapuščati učilnic brez predhodnega izrecnega dovoljenja izpraševalcev. V primeru kršitev si izpraševalci pridržujejo pravico, da izpit prekinejo in kandidata pospremijo iz prostorov EUROLINGUE.
7. Kandidatom bo omogočen dostop do sanitarij, pri čemer je odstranitev maske in zaščitnih rokavic prepovedana, razen v primeru, da bodo stare rokavice in masko zamenjali za novo.
8. Prepovedano je kakršno koli druženje oz. interakcija med kandidati in zaželeno upoštevanje varnostne razdalje.
9. Kandidati se strinjajo, da bodo za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti izpraševalcev dosledno upoštevali vsa navodila pristojnih oseb.

Euro-lingua.college si pridržuje pravico do sprememb.

25. maja 2018 stopi v veljavo Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), na podlagi katere imate več pravic do zasebnosti, kar želimo spoštovati tudi v našem podjetju. Podjetje EUROLINGUA d.o.o. bo z vašimi podatki ravnalo skrbno in v skladu z navedeno Uredbo.

 

Podjetje EUROLINGUA d.o.o. s sedežem na Koroški cesti 9, 2000 Maribor zajema naslednje osebne podatke strank:

 

 

 

Ime in priimek, naslov, telefonske številke, številko faksa, elektronske naslove, rojstne podatke, EMŠO, davčno številko in sicer za namen kakovostne izvedbe prevajalskih storitev.

 

 

 

ime, elektronski naslov za namen občasnega obveščanja v zvezi z dogodki, novostmi, aktualnimi novicami, ponudbami in vabili na dogodke

 

Navedene podatke podjetje EUROLINGUA d.o.o. hrani do preklica. Stranke s potrditvijo naročila (v pisni obliki, z izpolnitvijo spletnega obrazca ali po elektronski pošti) dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so jih navedli, za zgoraj naveden namen. Za točnost navedenih podatkov ne prevzemamo odgovornosti. Osebni podatki strank so namenjeni interni uporabi in se ne posredujejo tretjim osebam. V kolikor bi to bilo izjemoma potrebno (npr. za izvedbo jezikovnega izobraževanja), podatke posredujemo zgolj izbranim partnerskim podjetjem s sklenjenimi pogodbami o obdelavi naročil v skladu z uredbo o varstvu podatkov oziroma pogodbenim sodelavcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju in ki so se zavezali k varovanju podatkov.

Od prejemanja obvestil se lahko kadarkoli odjavite oziroma prekličete podano soglasje za uporabo in obdelavo podatkov preko elektronskega naslova info@euro-lingua.org ali na telefonski številki 02 250 26 05 oz. na naslovu podjetja EUROLINGUA d.o.o., Koroška cesta 9, 2000 Maribor.

Vsaka stranka ima pravico, da v okviru zakonsko določenih pogojev zahteva informacije, popravke, izbris ali omejitev obdelave podatkov. Nadalje lahko vsaka stranka vloži pritožbo pri organu za varstvo podatkov.

OBMOČJE VELJAVNOSTI

Predmetni pogoji veljajo za udeležbo na ON-LINE tečajih in seminarjih podjetja EUROLINGUA d.o.o. S prijavo na tečaj udeleženec tečaja izjavlja, da se strinja s pogoji udeležbe. Z udeležbo na posameznem tečaju se udeleženec strinja s pravili izvedbe ON-LINE tečaja in potrjuje, da jih razume in da jih bo upošteval.

PRIJAVA

Prijave se upoštevajo po zaporedju njihovega prejetja. Izvajalec bo upošteval le prijave, prejete v pisni obliki (po faksu, e-pošti, preko spletnih obrazcev, ipd.). Vsaka prijava je zavezujoča. Če prijava npr. zaradi prezasedenosti tečaja ni možna, se stranko o tem nemudoma obvesti. Če nekdo prijavi na tečaj tretjo osebo, s tem izrecno izjavlja, da ima pooblastila za oddajo ustreznega soglasja za obdelavo osebnih podatkov v skladu z uredbo GDPR in da je plačnik storitev v primeru izpada plačila s strani tretje osebe.

POGOJI UDELEŽBE NA TEČAJU

Če je obisk določenega tečaja ali seminarja vezan na posebne pogoje udeležbe (npr.: obvezna prijava in plačilo), bodo ti pogoji posebej navedeni, udeleženci pa so zavezani no njihovega upoštevanja.

CENA TEČAJEV

Načeloma velja kot dogovorjena cena tečajev, ki je navedena v pisni obliki v prostorih izvajalca, na njegovi spletni strani ali v ponudbi.

ODPOVED TEČAJA

Upoštevajo se samo pisno podane odpovedi. Kot merodajen glede pravočasnosti odpovedi tečaja velja datum prispetja pri izvajalcu. Če se udeleženec iz upravičenega razloga ne more udeležiti tečaja, je tečaj možno odpovedati do 21 koledarskih dni pred njegovo izvedbo. V primeru prejema odpovedi v obdobju manj kot 21 koledarskih dni pred pričetkom izvedbe tečaja bo izvajalec zadržal 50 % cene tečaja. V primeru prejema odpovedi na dan izvedbe tečaja si izvajalec zadrži celotno plačilo tečajnine. Vključitev druge osebe (namesto osebe, ki je tečaj odpovedala) v zadevni tečaj je možna. Tudi v tem primeru veljajo predmetni pogoji v zvezi z udeležbo na tečaju.

SPREMEMBA TERMINA ALI ODPOVED TEČAJA

Tečaji in seminarji se načrtujejo vnaprej, zato si pridržujemo pravico do spremembe termina ali odpovedi tečaja. Če je potrebno odpovedati termin srečanja iz organizacijskih razlogov (npr. bolezen predavatelja ali drugi nepredvideni dogodki), se tečajnina ne vrača, temveč se srečanje izvede z nadomestnim ali istim predavateljem v nadomestnem terminu.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Odškodninski zahtevki za posledično ali premoženjsko škodo napram podjetjem so izključeni. Ne jamčimo za pravilnost podatkov, navedenih v dokumentaciji tečaja, in za znanje, pridobljeno v tečaju.

VAROVANJE PODATKOV

Veljajo določila podjetja EUROLINGUA d.o.o. v zvezi z varovanjem osebnih podatkov v vsakokrat veljavni različici: LINK NA NAS GDPR (na spletni strani).

Udeleženec izjavlja, da se strinja s posnetki posameznih srečanj, ki se naložijo v E-college za potrebe izboljšanja storitev, sledenja napredovanja posameznih udeležencev, za obveščanje skupine in vzpostavljanje kontakta s predavateljem in vodstvom podjetja. Če so v izvedbo tečaja vključeni kooperacijski partnerji, udeleženci v takem primeru podpišejo izjavo, v kateri potrjujejo, da se strinjajo s tem, da se njihovi navedeni osebni podatki (predvsem e-poštni naslov in telefonska številka) po potrebi posredujejo navedenim kooperacijskim partnerjem v marketinške namene (posredovanje reklam, informacijskega materiala ipd.) in da jih ti v ta namen lahko tudi uporabljajo. To soglasje je mogoče kadar koli preklicati po elektronski pošti na E-naslov izvajalca. Ta je zavezan, da preklic soglasja takoj posreduje naprej zadevnemu kooperacijskemu partnerju, ki ga mora nemudoma upoštevati. Po potrebi bodo za izvedbo tečajev in seminarjev za izboljšanje komunikacije z udeleženci poleg Skypa in Zoom.us uporabljena tudi naslednja orodja: B2Match (dogovarjanje glede terminov), Slido (komunikacija z udeleženci),  Superevent (digitalna podpora in interaktivna podoba tečajev in seminarjev) in druga. Če je za obdelavo podatkov v teh primerih potrebno dodatno soglasje, se to posreduje v podpis ob prvi uporabi navedenega orodja.

SPLOŠNA DOLOČILA

Če so pri opisu programov, tečajev in seminarjev uporabljene navedbe oseb v moški ali ženski obliki, veljajo te navedbe za oba spola. Če so posamezna določila teh pogojev neučinkovita ali to postanejo, ostajajo ostala določila teh pogojev v veljavi. Za odločanje pri reševanju sporov je  določeno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

VAROVANJE PODATKOV

Veljajo določila podjetja EUROLINGUA d.o.o. v zvezi z varovanjem osebnih podatkov v vsakokrat veljavni različici na spletni strani pod zavihkom “Izjava o varovanju podatkov”.

Pravila nagradne igre »KULTNI PICIKL s kilometrino«

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre EUROLINGUA d.o.o, Koroška cesta 9, 2000 Maribor.

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke EUROLINGUA in ÖSD, posredno pospeševanje prodaje in pridobivanje všečkov.

 1. Trajanje in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka od 13. 5. 2020 do vključno 28.5. 2020.

Nagradna igra se z žrebanjem nagrajencev zaključi 28.5. 2020 ob 12. uri.

Nagradna igra poteka na Facebook uradni strani EURO-lingua Translations&College in Instagram profilu Eurolingua.trans.college. V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v času trajanja nagradne igre preko facebooka in IG:

 • Všečkajo facebook profil EUROLINGUE in IG profil
 • Pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje in
 • V komentaje naše objave označijo najmanj tri osebe

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je tudi, da udeleženci soglašajo s Pravili nagradne igre.

 1. Nagradni sklad

V nagradni igri bo podarjena nagrada, ki jo prispeva EUROLINGUA, in sicer:

 • PONY kolo (s kilometrino), pri čemer lahko gre za popolnoma novo kolo ali rabljeno in v celoti obnovljeno kolo

 Vrednost tega kolesa znaša okoli 200 do 300 €.

 1. Načini in pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju EUROLINGUA in njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Če je v igri izžrebana katerakoli izmed oseb, ki v igri ne sme sodelovati, se žrebanje avtomatsko ponovi.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. V primeru suma, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre. Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim fb-profilom ali ig profilom.

 1. Potegovanje za nagrado

Za nagrado se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili.

 1. Žrebanje nagrajencev in komisija

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja, nagrajenca bo izžreban pod nadzorom komisije:

 • Marija Lindic
 • Katarina Vedernjak
 • Marko Grilanc, pri čemer bo organizator zapisnik hranil za obdobje enega leta.

Med vsemi sodelujočimi, ki so v nagradni igri sodelovali na zgoraj naveden način, bomo najprej z ročnim žrebom izbrali komentarje iz FB ali IG profila ter nato izvedli elektronski žreb na spletni strani (https://commentpicker.com/) in tako izžrebali prejemnika/co nagrade.

Komisija nadzira potek nagradne igre in žrebanje nagrajencev v skladu s pravili. Žrebanje ne bo javno. Izbran bo en naključno izbral enega nagrajenca izmed vseh, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v žrebanju.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, številu vseh pravočasno prejetih prijav, poteku žrebanja, izžrebanemu sodelujočemu ter uri zaključka žrebanja. Sestavi se samo en zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

 1. Objava nagrajencev

Izžreban nagrajenec bo o izboru obveščen po FB in IG. Nagrajenec dovoljuje objavo rezultata žrebanja in fotografij s podelitve nagrade na www.euro-lingua.org in https://www.facebook.com/eurolingua.org/ in profilu IG od Euro-lingue.

Objava nagrajenca se izvede v roku 7 dni od zaključka nagradne igre.

 1. O nagradah in nagrajencih

Komisija bo preverila, če so nagrajenci sodelovali v skladu z navedenimi pravili nagradne igre. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v navedenem roku na zahtevan način (s predložitvijo osebne izkaznice oz. potnega lista) izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, pravica do nagrade ugasne. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Nagrajencu bo nagrada izročena s strani organizatorja. O načinu, kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja preko fb in IG v roku 7 dni po zaključku nagradne igre. Če se nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. ne bo posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od fb-objave in IG objave (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo usvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrado plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. V kolikor nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, je prejemnik dolžan nagrado prijaviti v napovedi za dohodnino. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ali izvajalca ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator in izvajalec sta v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

 1. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) skrbno varoval.

Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljalec osebnih podatkov podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev na svojem fb-profilu in IG profilu in na spletni strani;
 • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

 • Sodelujoči lahko s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov college@euro-lingua.org) prekličejo dovoljenje shranjevanja in obdelave osebnih podatkov pri organizatorju.
 • Po preklicu hrambe osebnih podatkov bodo osebni podatki sodelujočega izbrisani.
 • Davčna številka in davčna izpostava nagrajenca se hranita 5 let od podelitve nagrad oziroma tako dolgo, kolikor določa davčna zakonodaja.
 • Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.
 1. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na njegov fb-profil in IG profilu.

 1. Pristojno sodišče in pravni spori

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili in se zavezujejo da jih bodo upoštevali. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani na www.euro-lingua.org. Organizator lahko spreminja pravila igre, o čemer bodo udeleženci obveščeni na spletni strani www.euro-lingua.org. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave bodisi v tiskani elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Za vse ostale spore je pristojno sodišče v Mariboru.

Ta pravila začnejo veljati z dnem 12. 5. 2020.

EUROLINGUA D.O.O., 05/2020

Pridržana pravica do sprememb.

Eurolingua d.o.o. omogoča svojim strankam nakup darilnih bonov, ki jih je možno nabaviti za določen program ali v določeni vrednosti. Darilni bon prejmejo kupci v obliki listine na svoj naslov, na katerem je naveden znesek oz. program. Darilni boni so prenosljivi in jih je možno koristiti v roku enega leta, pri čemer velja datum pričetka izobraževanja. Pričetek izobraževanja mora biti znotraj tega enoletnega roka. Cena darilnega bona zajema 22 % DDV. V
primeru popustov na darilne bone (občasne akcije) se popusti ne seštevajo. Možno je tudi plačilo na obroke (trajnik). Darilne bone je možno unovčiti za vse produkte Eurolingue d.o.o.

EnglishGermanSlovenia