fbpx

splošni pogoji poslovanja, piškotki in splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe, sklenjene med EUROLINGUO in naročniki prevoda. Neveljavnost posameznih elementov SPP ne vpliva na veljavnost ostalih določil. V primeru neskladnosti med predmetnimi SPP in pogodbo, veljajo ta določila.

Uvodna določila

Predmetni Splošni pogoji poslovanja (SPP) veljajo za vso aktualno in prihodnje poslovanje EUROLINGUE z našimi naročniki, in obveljajo tudi v primeru, če EUROLINGUA ob prevzemu naročil izrecno ne opozarja na vsebino SPP. Stranke sprejemajo SPP z njihovo objavo na spletnih straneh in z oddajo naročila. SPP veljajo v celotnem obdobju realizacije poslovnih stikov. EUROLINGUA izvaja svoje storitve oz. naročila izključno na osnovi predmetnih SPP. EUROLINGUA ne priznava SPP naročnikov, le-ti za nas niso zavezujoči, razen če jih EUROLINGUA izrecno in v pisni obliki prizna. Ustni dogovori so veljavni le, če so pisno potrjeni s strani EUROLINGUE.

Varovanje podatkov

EUROLINGUA obravnava vsa naročila strogo zaupno. V primeru komunikacije med stranko, EUROLINGUO in prevajalcem v elektronski obliki, ne moremo zagotavljati 100% zaupnosti. V primeru pošiljanja prevodov po pošti ali s posredovanjem kakšnega drugega registriranega podjetja za dostavo poštnih pošiljk, v trenutku predaje pošiljke na pošto oz. podjetju za dostavo pošiljk preide nevarnost morebitne izgube, naključnega poškodovanja ali zakasnjene dostave na stranko. EUROLINGUA ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti, ki bi presegala jamstvo pošte oziroma podjetja za dostavo pošiljk.

EUROLINGUA si pridržuje pravico, da shranjuje prevode in podatke o naročnikih v administrativne namene in v smislu Zakona o varovanju podatkov, v kolikor na željo stranke ni drugače dogovorjeno.

Ponudbe, potrdila naročila in naročanje

Naše ponudbe so neobvezne in nezavezujoče.

Pogodba z EUROLINGUO je sklenjena s prevzemom naročila stranke po elektronski poti, osebno, po pošti ali faksu ter po posredovanju potrdila o naročilu s strani EUROLINGUE. Ustni dogovori ter spremembe naročil veljajo samo v pisni obliki.

Konkurenčna klavzula

Pogodbeni stranki se dogovorita, da ne bosta zaposlovali sodelavcev drugega pogodbenega partnerja ali z njimi sodelovali na kakršenkoli drug način v roku 12 mesecev po zaključenem sodelovanju.

Cene

Objavljene ali v ponudbah vsebovane cene za EUROLINGUO niso zavezujoče, razen če so bile izrecno pisno potrjene.  EUROLINGUA lahko cene prilagodi dejanskim in spremenjenim okoliščinam brez predhodne najave. V kolikor ni drugače dogovorjeno, so vse cene izražene v EUR. V ponudbah navedene cene so neto cene in ne vsebujejo davka na dodano vrednost, če znesek DDV ni posebej naveden. Veljajo dogovorjeni oz. ponudbeni roki, brez popustov ali rabatov, razen v primeru izrecnega (pisnega) dogovora.

Prevode obračunavamo na osnovi števila znakov (1 stran = 1500 znakov brez presledkov) oz. besed (1 stran = 250 besed). Pri obračunavanju strani upoštevamo izvorno besedilo, če ga prejmemo v obliki Word. Če nam je bilo gradivo posredovano v drugih formatih (npr. PDF, v pisni obliki itd.) upoštevamo pri obračunu prevedeno besedilo.

Lektoriranje, prilagajanje, obdelava gradiva, naknadno oblikovanje besedil, vnos grafik in slik ter montaža besedila, izdelovanje predlogov za tisk ali gradiv v html ipd. obračunavamo glede na porabo časa, v kolikor ni bila predhodno dogovorjena fiksna cena.

Minimalna vrednost naročila znaša 30 EUR + DDV.

Dobava

Overjene prevode je potrebno osebno prevzeti oz. jih na željo pošljemo po povzetju. Vse ostale prevode prav tako pošiljamo po elektronski pošti, po faksu ali po pošti. Stroške pošiljanja in s tem povezane rizike nosi naročnik. EUROLINGUA po izvedenem naročilu ni zavezana shranjevati ali kakorkoli drugače ravnati z gradivi, ki jih je predložil naročnik.  Izjema so overjeni prevodi, katerih kopij praviloma shranjujemo najmanj tri leta. Vračanje po pošti poslanih gradiv je možno samo za zahtevo, rizike in na stroške naročnika.

Storitev podjetja EUROLINGUA je izpolnjena z osebno vročitvijo prevoda naročniku, s predajo prevoda pošti, predajo podjetju za dostavljanje poštnih pošiljk, pošiljanjem po elektronski pošti ali z vnosom v dogovorjen elektronski medij (n.pr. strežnik, internet).

Dobavni roki

Roki dobave so zavezujoči le, če jih je EUROLINGUA izrecno in pisno potrdila. V kolikor med naročnikom in EUROLINGUO ni bil dogovorjen dobavni rok, oddamo prevod v roku, ki omogoča brezhibno izvedbo naročila.  Dobavne roke definiramo v delovnih dneh. Dan naročila in dan oddaje se ne prištevata k dobavnem roku.

Višja sila

V kolikor obstajajo ovire v obliki Višje sile (na primer izpad internetnega omrežja, druge tehnične motnje, izpad sodelavca zaradi bolezni, stavka, izpad električne energije, zastoji v prometu ipd.) in druge okoliščine, na katere ne moremo vplivati in ki niso nastale iz krivdnih razlogov EUROLINGUA, in smo zaradi tega ovirani pri izvedbi storitev, o tem nemudoma obvestimo stranko, pri čemer je izključena pravica naročnika do odpovedi pogodbe ali znižanja cene. Roki pričnejo teči šele po vzpostavitvi normalnega stanja.

Plačilni pogoji oz. lastninski pridržek

Kadar ni dogovorjeno drugače, je potrebno račune EUROLINGUA poravnati takoj ob prevzemu oz. po prejemu,

brez odbitkov. Naročnik prejme račun osebno, v elektronski obliki ali po pošti. Plačilo se izvede z nakazilom, v gotovini ali s kreditno ali debetno kartico. Po dogovoru so možni tudi drugačni načini plačila. V določenih primerih zaračunavamo storitev delno ali v celoti vnaprej. Morebitni popravki ne upravičujejo zamika plačila.

Plačila iz tujine se izvajajo brezplačno. Naročnik nosi vse bančne stroške.

V primeru obsežnejših naročil se storitve obračunavajo v delnih zneskih oz. delnih akontacijah, ki so potrebne za izvedbo naročila. Nadalje si pridržujemo pravico, da izročitev prevoda pogojujemo s predhodnih plačilom celotnega honorarja. V primeru neupoštevanja plačilnih pogojev, ki so bili dogovorjeni med naročnikom in EUROLINGUO, smo upravičeni zaustaviti izvajanje storitev dokler naročnik ne izpolni svojih obveznosti. To določilo velja tudi za naročila, za katera je bil dogovorjen fiksen rok dobave.

Če naročnik stornira naročilo brez zakonsko ali pogodbeno utemeljenih razlogov, mu EUROLINGUA izroči do tega trenutka izvedeno naročilo in mu zaračuna delno storitev. V tem primeru pripada EUROLINGUI odškodnina v višini izpada dobička v višini celotne vrednosti naročila in uveljavljanje morebitne nadaljnje škode.

EUROLINGUA bo na tej osnovi pričela z odpravo napak v okviru določenega roka, v kolikor bo le-ta ustrezno odmerjen, sicer pa v okviru ustreznega roka. Če prvo popravilo napak ni uspešno, je EUROLINGUA upravičena, da na osnovi pisnih in utemeljenih pripomb naročnika, ponovno popravi prevod. Če tudi druga korekcija prevoda ni uspešna, je stranka upravičena do znižanja dogovorjene cene ali do odstopa od pogodbe. V primeru slednjega prehajajo vse pravice na prevodu na EUROLINGUO.

Nadaljnje pravice, ne glede na pravni razlog, so načeloma izključene. V primeru tiskanja prevoda prevzema EUROLINGUA odgovornost za posledično škodo, v kolikor je naročnik poslal EUROLINGUI postavljen osnutek, ki ga je EUROLINUA pred tiskom lektorirala. Če naročnik zahteva uporabo lastne strokovne terminologije, je EUROLINGUA oproščena jamstva.

EUROLINGUA ne jamči za nujna naročila (naročila, ki jih je potrebno opraviti še isti dan ali naslednji dan ali katerih obseg presega 6 prevajalskih strani na dan). Reklamiranje tipkarskih napak, napačne postavitve ločil in malenkostnih napak je načeloma izključeno, če je bil prevod narejen brez dodatnega lektoriranja besedila.

Vse jamstvene, garancijske in odškodninske pravice so omejene na vrednost naročila. Izključeno je jamstvo za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe prevoda brez predhodnega preverjanja besedila s strani naročnika.

Ne odgovarjamo za zamude ali pomanjkljivosti pri izvedbi, ki bi nastajali zaradi nejasnega, nepravilnega ali nepopolnega naročila in zaradi vsebinskih napak zaradi pomanjkljivega izvirnika.

EUROLINGUA ne jamči v primeru, če je naročniku ob prevzemu naročila opozorila na to, da želen rok izdelave ne omogoči kakovostno obdelavo gradiva v skladu z običajnimi standardi kakovosti.

Za lektoriranje ne prevzemamo odgovornosti, če nam naročnik ni predložil izvornega besedila.

Sodna pristojnost

Kraj spolnitve in sodna pristojnost za dobave in plačila ter iz njih izvirajoče pravice in pravni spori je Maribor, čeprav je dejansko naročilo bilo dogovorjeno in oddano v drugem kraju. Veljavno je slovensko pravo.

Končne določbe

V kolikor so ali postanejo elementi predmetnih SPP neučinkoviti, to ne vpliva na učinkovitost preostalih določil.

V primeru zamude plačila s strani naročnika, si EUROLINGUA pridržuje pravico, da mu zaračuna bančne zamudne obresti od dneva zamude (datum računa + 7 dni) ali obresti v višini 10% nad temeljno obrestno mero Slovenske narodne banke do popolnega poplačila terjatve. Oddan prevod ali storitev ostaja v lasti EUROLINGUE do celotnega plačila vseh terjatev. Naročnik ni upravičen do kompenzacije z drugimi terjatvami.

Odstop pravic, ki izvirajo iz pogodbe med EUROLINGUO in njeno stranko, je možen samo s pisno privolitvijo EUROLINGUE.

Copyright

Copyright in pravica do uporabe prevodov, adaptacij besedil, terminoloških podatkovnih baz in dokumentacije, ki jih je EUROLINGUA prevedla, ostaja do celotnega plačila računa na strani EUROLINGUE. Šele po celotnem plačilu zneska računa preidejo te pravice na stranko.

Stranka zagotavlja in potrjuje, da prevod izvornega gradiva ter objavljeno besedila, distribucija, prodaja in vsaka druga uporaba naročenega prevoda ne predstavlja kršitve patentnih pravic, avtorskih pravic, pravic iz blagovnih znamk ali drugih pravic tretjih oseb. Stranka zagotavlja, da EUROLINGUO s tovrstnimi zahtevki ne bo obremenjevala. EUROLINGUA ne jamči za predloge, opozorila o pošiljanju, predpise v zvezi z obdelavo in podobno, ki jih je naročnik dal na razpolago. EUROLINGUA ni zavezana do preverjanja skladnosti gradiv z zakonskimi določili.

Storitve

EUROLINGUA se zavezuje, da bo prevod besedila opravila strokovno in kakovostno ter v dogovorjen jezik. EUROLINGUA bo pri svojem delu upoštevala posebno strokovno terminologijo naročnika le, če jo bo naročnik ob oddaji naročila posredoval v obliki ustreznih in popolnih gradiv, kot na primer TM (Translation Memory), predhodnih prevodov ali glosarjev. V nasprotnem primeru EUROLINGUA prenaša strokovne izraze z običanimi in splošno razumljivimi variantami. Stiki med naročnikom in izvajalcem so možni samo na osnovi izrecne privolitve s strani EUROLIGNUE.

Prevajamo besedila in tonske zapise. Pridržujemo si pravico, da zavračamo prevajanje besedil z domnevno kaznivo vsebino in moralno sporna gradiva, tudi po sklenitvi pogodbe.

Če je prevod namenjen za tisk, mora naročnik predložiti EUROLINGUI postavljeno besedilo pred tiskom. V kolikor naročnik posebej ne navede, da je prevod namenjen za tisk ali če EUROLINGUI pred tiskom ne predloži postavljeno besedilo na vpogled ali prevedeno besedilo tiska brez dovoljenja EUROLINGUE, sam nosi odgovornost za morebitne napake.

EUROLINGUA se z naročnikom posebej dogovarja za cene dodatnih storitev, kot DTP, tiskanje ali oblikovanje layouta in te storitve posebej zaračunava. Naročnik nosi odgovornost v primeru napak, ki bi jih vsebovale predloga za prevajanje.

Reklamacija, odpravljanja napak in jamstvo

Kot trenutek prevzema prevoda velja datum pošiljanja (datum E-maila, datum prejema pošte) EUROLINGUE oz. časovni žig (timestamp) na E-mailu. V kolikor stranka v roku 10 dni ne poda ugovor zoper storitev, pri čemer prične teči pritožbeni rok dan po dokazani oddaji prevoda stranki (protokol oddaje), velja, da ga je sprejet in odobren. Stranka se v tem primeru odpoveduje vsem pravicam, terjatvam in zahtevkom, ki bi ji pripadale zaradi morebitnih pomanjkljivosti prevoda.

V primeru utemeljenih ugovorov na osnovi dejansko obstoječih, ne le nebistvenih napak, je naročnik v roku 10 dni od oddaje prevod upravičen do popravka s strani EUROLINGUE. Stranka mora natančno in pisno navesti pomanjkljivosti in jih utemeljiti. Istočasno se morata stranka in EUROLINGUA pisno dogovoriti za datum oddaje popravljene variante.

Splošni pogoji poslovanja za ÖSD izpite

 1. Predmetni Splošni pogoji poslovanja za izvedbo izpitov ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom) veljajo skupaj s Splošnimi pogoji poslovanja EURO-lingua.college kot licenciranega izpitnega centra.

1.1 Vsak kandidat mora pred pisnim in ustnim izpitom predložiti osebni dokument, s katerim izkaže svojo istovetnost, sicer ne more opravljati izpita.

1.2 Vsak kandidat mora pred pisnim in ustnim izpitom utišati in oddati vse elektronske naprave, ki mu jih vrnemo po izpitu.

1.3 Kandidat ima pravico do odjave od izpita v določenem roku (glej točko 5 splošnih pogojev).

1.4 Če kandidat ne pristopi k pisnemu in/ali ustnemu izpitu ali k izpitu ne pristopi pravočasno ob natančno določenem času, izpita ne more opravljati. V tem primeru pristojbine ne vračamo.

1.5 V primeru izgube certifikata lahko v obdobju petih let zaprosite za nadomestno potrdilo. Izdaja nadomestnega potrdila stane 50€.

1.6 Glede uporabe in obdelave osebnih podatkov se ravnamo po Zakonu o varovanju podatkov, ki je sestavni del Splošnih pogojev poslovanja EURO-lingua.college.

 1. Prijava

2.1 Prijavnico najdete na spletni strani izpitnega centra EURO-lingua.org/mednarodni izpiti ÖSD.

Prijava velja kot sprejeta s prejemom plačila pristojbine za izbran izpit.

Euro-lingua.college ne prevzema odgovornosti za nepravilno izpolnjene prijavnice. Izpolnjeno prijavnico pošljete po elektronski pošti na college@euro-lingua.org. Izdajo novega certifikata zaradi nepravilno izpolnjene prijavnice zaračunavamo v višini 20€ za ponovne stroške postopka.

2.2 Pristojbino za izbran izpit lahko poravnate neposredno preko povezave na naši spletni strani. Po želji vam po elektronski pošti pošljemo ponudbo za izbran izpit. Ob prispetju nakazila na naš račun velja prijava kandidata kot sprejeta.

2.3 Zagotovljeno pravico do udeležbe na izpitu imajo samo kandidati, ki so se na izpit prijavili v roku 30 dni do izpitnega roka v skladu s pravili za prijavo, ne glede na število prijavljenih kandidatov. Prijavnice, ki prispejo do 21 dni pred izpitnem roku upoštevamo v primeru prostih kapacitet in v primeru poravnane pristojbine. Za prijave od 21 do 10 dni pred izpitnem roku zaračunavamo 20€ pribitka na pristojbino za izbran izpit za dodatne administrativne stroške. Last-minute-prijave od 9 dni pred izpitnim rokom sprejemamo v odvisnosti od zasedenosti in kapacitet. V primeru prijav od 9 dni pred izpitnim rokom zaračunavamo pribitek v višini 60€.

2.4 Individualno opravljanje izpita ÖSD izven razpisanih terminov pa je možno po dogovoru. Zanj zaračunavamo pribitek v višini 100% na izbran izpit za izredne stroške pridobivanja izpitne dokumentacije, prisotnost izpraševalcev, korekture in pošiljanja na centralo OSD..

 1. Informacije in navodila v zvezi z opravljanjem mednarodnega izpita ÖSD

3.1 V roku petih dni po prejemu plačila za izbran izpit, kandidat prejme po elektronski pošti, ki jo je navedel v prijavnici, natančne informacije o poteku in izvedbi izpita.

 1. Rezultati in certifikat

4.1 Skrajni rok za obveščanje o rezultatih izpitov od A1 do vključno C2 je 10 dni po opravljanju izpita. Rezultati bodo objavljeni na naši spletni strani. Vsak kandidat na dan opravljanja mednarodnega izpita prejme individualne dostopne podatke za vpogled v svoje rezultate.

4.2 Kandidat lahko svoj certifikat ob predložitvi osebnega dokumenta prevzame osebno na izpitnem centru EURO-lingua.college Maribor v delovnem času, od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00. Certifikat lahko prevzame tudi tretja oseba s pooblastilom izpitnega kandidata.

4.3 Certifikat pošiljamo tudi po pošti, priporočeno, po povzetju. V tem primeru zaračunavamo stroške pošiljanja, ki na območju Slovenije znašajo na dan 19.9.2018 4,50€, v tujino zaračunavamo sorazmerno glede na dejanske stroške pošiljanja s pribitkom manipulativnih stroškov.

4.3 Informacije oz. razlago v zvezi z ocenjevanjem poda ÖSD-centrala na pisno zahtevo kandidata.

 1. Odjava

5.1 Odjava od izpita je možna v pisni obliki in v roku 21 dni pred izpitnim roku. V tem primeru EURO-lingua.college vrne vse morebiti že poravnane pristojbine za opravljanje izpita. Če se kandidat odjavi od izpita od 20 do 14 dni pred izpitnem roku, EURO-lingua.college zadrži 20€ pristojbine za stroške postopka. Odjava od vključno 13. dne pred izpitnem roku je možna samo s predložitvijo zdravniškega potrdila v roku petih dni od odjave. V tem primeru kandidatu vrnemo celotno že poravnano pristojbino za opravljanje izpita z odbitkom 40 € za stroške postopka.

5.2 Odjavo od izpita mora kandidat poslati pisno po elektronski pošti (college@euro-lingua.org) ali pa jo odda osebno na podjetju EURO-lingua.college. Za vračilo pristojbine in odbitek stroškov postopka je odločilen datum/ura prejema sporočila o odjavi.

Euro-lingua.college si pridržuje pravico do sprememb.

 1. Piškotki in zasebnost

Spletno mesto ŠGZ uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo napredno uporabniško izkušnjo ter vsebine.

Poleg tega delimo informacije o vaši uporabi našega mesta z našimi partnerji s področja družbenih medijev, oglaševanja in analitike, ki jih morda kombinirajo z drugimi informacijami, ki ste jim jih posredovali ali pa so jih zbrali skozi vašo uporabo njihovih storitev.

Več informacij o piškotkih.

Za nastavitve posameznih piškotkov in pregled, uporabite navigacijo na levi strani.

 • Dno obrazca

2.Nujno potrebni piškotki

Nujno potrebni piškotki

Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani.

Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.

Vrh obrazca

Omogočeno

 • Dno obrazca

3.PIŠKOTKI TRETJIH STRANI

Piškotki tretjih strani

Piškotki za statistiko pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran tako, da anonimno zbirajo in javljajo informacije.

Ime

Ponudnik

Namen

Iztek

Vrsta

_gid

stajerskagz.si

Shrani podatke o nastavitvah piškotkov uporabnika

1 leto

HTTP

_gat_gtag_UA

stajerskagz.si

Ohranjevanje seje med brskanjem

24 mesecev

HTTP

_ga

stajerskagz.si

Ohranjevanje seje med brskanjem

1 leto

HTTP

__cfduid

mailerlite.com

Ohranjevanje seje med brskanjem

nikoli

HTTP

Splošni pogoji poslovanja za spletno trgovino

1. Splošno

Naslednji splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu “splošni pogoji”) veljajo za vse pogodbe, ki jih sklepa družba z omejeno odgovornostjo JEZIKOVNI BIRO LINDIC d.o.o. (v nadaljnjem besedilu nastopa pod registrirano blagovno znamko “EURO-lingua.college”) v spletni trgovini na spletnem naslovu www.euro-lingua.org (v nadaljevanju “Spletna trgovina”).

 1. Pogodbeni stranki

  Pogodbeni stranki sta družba EURO-lingua.college, 2000 Maribor na eni strani in stranka spletne trgovine na drugi strani.

 1. Sklenitev pogodbe

  Izdelki in cene, ki so navedeni v spletni trgovini, so namenjeni posredovanju informacij zainteresiranim osebam. Pred oddajo naročila kupec s klikom na gumb “Sprejmi splošne pogoje poslovanja” potrdi, da se strinja z določili in pogoji poslovanja EURO-lingua.college za spletno trgovino.

Po oddaji naročila želenih izdelkov s strani naročnika, se generira in pošlje potrdilo o prejemu naročila z navedbo posameznih elementov naročila. EURO-lingua.college pošlje stranki potrdilo o naročilu in tako naročilo sprejme.

4. Cene

Vse cene, navedene v spletni trgovini, so izražene v evrih (€).

Ker Euro-lingua.college ni davčni zavezanec, cene ne vključujejo zakonsko določenega DDV.

 1. Stroški pošiljanja

  Morebitni stroški pošiljanja so odvisni od vrste, količine, cene naročenega blaga in od kraja namembnosti ter so prikazani ločeno.

EURO-lingua.college ne prevzema nobenih morebitnih stroškov carin, ki jih zmeraj nosi stranka.

 1. Način plačila

  Kupec lahko plača ceno storitve/blaga neposredno na spletni strani podjetja EURO.lingua.college s kreditno kartico (VISA ali MasterCard) ali preko PayPala, lahko pa tudi z nakazilom na račun EURO-lingua.college (E-banking ali s položnico).

  Podatki za plačilo na tekoči račun EURO-lingua.college so, kot sledi:

  Imetnik računa: JEZIKOVNI BIRO LINDIC d.o.o.

Naziv banke: Delavska hranilnica

IBAN: SI56 6100 0001 2071 221

BIC: HDELSI22

 1. Dostava

  Blago, navedeno v spletni trgovini, je na voljo le, dokler je le razpoložljivo.

Naročeno blago običajno odpošljemo v roku največ 5 delovnih dneh po prejemu naročila. Če določenega blaga v tem obdobju ni možno poslati, EURO-lingua.college takoj obvesti stranko.

Če blago ni bilo poslano več kot 30 dni, bo EURO-lingua.college stranko obvestila in se z njo dogovorila o roku dobave. Hkrati imata obe stranki pravico do odstopa od pogodbe. V primeru razveljavitve pogodbe, mora EURO-lingua.college v roku 14. dni od dneva odstopa od pogodbe vrniti vsa plačila, ki jih stranka izvedla v času naročanja. EURO-lingua.college bo stranki vrnila denar z nakazilom na njen račun.

Dobava bo izvedena na naslov, ki ga navede naročnik v naročilu.

 1. Transportno tveganje

  Transportno tveganje preide na stranko v trenutku predaje blaga prevozniku (praviloma Pošta Slovenije). Če kupec zazna transportno škodo, mora nemudoma obvestiti EURO-lingua.college in dokumentirano sporočiti ugotovljeno škodo.

  9. Pridržek lastninske pravice

  Dobavljeno blago ostaja v lasti družbe EURO-lingua.collega do celotnega plačila.

 2. Garancija

  Garancijske obveznosti podjetja EURO-lingua.college temeljijo na veljavnih zakonskih predpisih. Skladno s tem je EURO-lingua.college odgovoren samo za pomanjkljivosti, ki so bile že prisotne ob predaji dobavljenega blaga transporterju.

  Če stranka ugotovi pomanjkljivostmi prejetega blaga, mora o tem takoj obvestiti EURO-lingua.college zaradi dogovora o nadaljnjih korakih. Upravičene reklamacije rešuje EURO-lingua.college običajno z zamenjavo blaga z napako, razen če menjava ni možna ali je povezana z nesorazmerno visokimi stroški/časovnim oz. materialnim vložkom.

 1. Odstop od pogodbe (pravica do preklica)

  Odstop od pogodbe je možen samo z upoštevanjem zakonsko določenih pogojev, v primeru OSD-izpitov pa Splošnih pogojev poslovanja za OSD-izpite.

Odstop od pogodbe je dovoljen samo, če so zadevni proizvodi neuporabljeni in v originalni embalaži. Če so na blagu vidne spremembe in znake obrabe lahko EURO-lingua.college zavrne odstop pogodbe (naknadno).

Za vračilo blaga EURO-lingua.college ne prevzema niti nastalih stroškov v tej zvezi, niti prevoznega tveganja.

 1. Avtorske pravice

  Celotna vsebina spletne trgovine je last podjetja EURO-lingua.college in je avtorsko zaščitena. Tudi če te pravice niso izrecno navedene, so pridržane v vsakem primeru. Še posebej to velja za pravice distribucije, kopiranja, prevajanja, tiskanja in razmnoževanja, fotokopiranja, posredovanja po elektronski poti ter za shranjevanje v sistemih za obdelavo podatkov.

 2. Varovanje podatkov

  Osebne podatke (ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, ipd.) ter podatke o plačilu (bančni podatki, številka kreditne kartice, itd.), ki jih stranka posreduje podjetju EURO-lingua.college, bo podjetje uporabilo izključno za izpolnitev pogodbe s stranko ali za izpolnitev zakonskih obveznosti.

Podatkov o stranki EURO-lingua.college ne bo posredoval naprej, razen sledečih: podatke o naslovu stranke bo posredovala prevozniku za dobavo blaga, podatke za obdelavo plačila kupca pa bo posredovala banki.

Na pisno zahtevo stranke, naslovljeno na naslov sedeža podjetja EURO-lingua.college, Koroška c. 9, 2000 Maribor, lahko vsak kupec kadarkoli in brezplačno zahteva informacije o svojih podatkih, ki jih podjetje shranjuje. Nadalje ima vsak kupec pravico, da popravi svoje podatke, prepove obdelavo ali zahteva njihov izbris. Pri poslovanju upoštevamo določila Zakona o varovanju osebnih podatkov.

 1. Veljavna zakonodaja in pristojnost

  Velja slovensko pravo, za reševanje sporov je pristojno stvarno sodišče v Mariboru.

  15. Drugo

  Ti pogoji veljajo v aktualni različici v slovenskem jeziku. V primeru prevoda ima prednost slovenska različica.

  Če bi bila neučinkovita posamezna točka predmetnih pogojev poslovanja, ostajajo v veljavi preostale točke, neučinkovito določilo pa se nadomesti z ustrezno določbo.

Odstopajoče Splošne pogoje kupca veljajo samo, če jih EURO-lingua.college izrecno prizna v pisni obliki.

Aktualizirano: 1.1.2019

Slovenia