splošni pogoji poslovanja in izjava o varovanju podatkov

 1. Uvodna določila

Predmetni Splošni pogoji poslovanja (SPP) veljajo za vso aktualno in prihodnje poslovanje EUROLINGUA d.o.o. z našimi naročniki, in obveljajo tudi v primeru, če EUROLINGUA d.o.o. ob prevzemu naročila izrecno ne opozarja na vsebino SPP. Stranke sprejemajo SPP z njihovo objavo na spletnih straneh in z oddajo naročila. SPP veljajo v celotnem obdobju realizacije poslovnih stikov. EUROLINGUA d.o.o. izvaja svoje storitve oz. naročila izključno na osnovi predmetnih SPP. EUROLINGUA ne priznava SPP naročnikov, le-ti za nas niso zavezujoči, razen če jih EUROLINGUA d.o.o. izrecno in v pisni obliki prizna. Ustni dogovori so veljavni le, če so pisno potrjeni s strani EUROLINGUE d.o.o.

 1. Splošna določila
 2. S prijavo na tečaj oz. delavnico se sklepa pogodba med stranko in jezikovno šolo Eurolingua d.o.o. Prijava se izvede s pomočjo pisne prijavnice Eurolingue d.o.o.
 3. S prijavo se stranka zavezuje, da bo poravnala stroške tečaja v skladu s cenikom oz. individualno ponudbo. V primeru obročnega plačila, je treba prvi obrok poravnati pred pričetkom tečaja. Plačilo je možno izvesti v gotovini ali z nakazilom.
 4. Eurolingua d.o.o. je zavezana k izvedbi tečaja samo v primeru poravnane tečajnine na transakcijski račun Eurolingue d.o.o.
 5. Jezikovni biro Lindič se obvezuje, da bo izobraževanje izvedel po pravilih stroke.
 6. Jezikovni biro Lindič se obvezuje, da bo poskrbel za ustrezne pogoje izvedbe tečajev ter da bo skrbno izbral in nadziral delo učiteljev.
 7. Naročnik se obvezuje, da bo stroške jezikovnega tečaja poravnal v celoti ali na obroke, pri čemer je izbran način plačila zanj zavezujoč in ga iz računovodskih razlogov kasneje ni več možno spremeniti.
 8. Ena izobraževalna ura traja 45 minut, v vrtcih 35 minut.
 9. Prijave, odjave in druge spremembe je treba sporočiti v pisni obliki. Naši učitelji niso upravičeni, da sprejemajo prijave, odjave in druge spremembe.
 10. Zamujenih učnih enot posameznikov v primeru skupinskih tečajev ne nadomeščamo in zanje ne vračamo denarja.
 11. Eurolingua d.o.o. si pridržuje pravico, da med potekom izobraževalnega tečaja menja učitelja ali da ga drugi učitelj nadomešča.
 12. Jezikovna šola Eurolingua d.o.o. si prizadeva, da celotne načrtovane učne vsebine in učne cilje zmeraj dosega in tečajnika optimalno pripravlja na interne in mednarodne izpite. Eurolingua d.o.o. pa ne prevzema nobene odgovornosti za to, da bo posamezen tečajnik ob določenem času dosegel želen učni nivo. Prav tako jezikovna šola Eurolingua d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti, če tečajnik izpita uspešno ne opravi.
 13. Pričetki jezikovnih tečajev so določeni vnaprej oz. vnaprej dogovorjeni. Eurolingua d.o.o. si pridržuje pravico, da v izjemnih primerih prestavlja ali spreminja termine. V teh primerih tečajnike pravočasno seznanja o vsaki spremembi.
 14. Po zaključku določenega tečaja lahko vsak tečajnik obišče nadaljevalni tečaj. Na vsak tečaj se je treba posebej prijaviti.
 15. Za predšolske otroke, osnovnošolce ali dijake velja, da se zakoniti zastopnik oz. plačnik obvezuje, da bo poravnal celotne stroške izobraževanja tudi v primeru, če bi tečajnik z izobraževanjem prenehal, razen v primeru upravičenih okoliščin. Upravičene okoliščine za odjavo in/ali prekinitev izobraževanja so: bolezen tečajnika, daljša od 14 dni, sprememba kraja bivališča in selitev, za kar je potrebno zdravniško potrdilo oz. potrdilo o spremembi stalnega prebivališča. Pisna potrdila o upravičeni prekinitvi ali odjavi je potrebno predložiti v roku 5 dni od njihovega nastanka.
 16. Plačnik oz. zakoniti zastopnik/tečajnik se zavezuje, da bo vse nepravilnosti nemudoma javil vodstvu EUROLINGUE d.o.o. v pisni obliki na info@euro-lingua.org, sicer jih EUROLINGUA d.o.o. ni zavezana obravnavati in reševati. Upoštevamo vse podpisane reklamacije z navedbo osebnih podatkov
 17. Za mednarodne izpite OSD veljajo posebni splošni pogoji.
 18. Vse cene v naših cenikih so navedene brez gradiva in učnega materiala.
 19. Za nepravočasna plačila zaračunavamo zakonsko določene obresti oz. zneske izterjamo z izvršbo.
 • Odstop
 1. Odjava od jezikovnega tečaja je možna v pisni obliki in v roku 10 delovnih dni pred pričetkom tečaja. V tem primeru EUROLINGUA d.o.o. vrne vse morebiti že poravnane tečajnine. Če se kandidat odjavi od jezikovnega tečaja v roku, krajšem od 9 delovnih dni, EUROLINGUA d.o.o. tečajniku povrne 50% plačane tečajnine, s predložitvijo zdravniškega spričevala v roku največ 5 dni po predvidenem pričetku tečaja, pa vrne 100% plačane tečajnine z odbitkom 40€ administrativnih stroškov.
 2. Odjavo od izpita mora kandidat poslati pisno po pošti, po elektronski pošti (college@euro-lingua.org) ali pa jo odda osebno na podjetju EURO-lingua.college. Za vračilo pristojbine in odbitek stroškov postopka je odločilen datum/ura prejema sporočila o odjavi oz. poštni žig.
 3. V primeru tečajev v podjetjih veljajo določila pogodbe o izobraževanju oz. določila potrjene ponudbe.
 4. Eurolingua d.o.o. si pridržuje pravico do menjavanja učitelja, kar ne predstavlja razloga za odstop od pogodbe tečajnika.
 5. V kolikor tečajnik ne poravna dveh zaporednih obrokov, zapade v plačilo celotna tečajnina.
 6. Naše ponudbe so neobvezne in nezavezujoče.
 7. Pogodba z EUROLINGUO d.o.o. je sklenjena s potrditvijo ponudbe oz. z naročilom stranke po elektronski poti, osebno, po pošti ali faksu ter po posredovanju potrdila o naročilu s strani EUROLINGUE d.o.o. Ustni dogovori ter spremembe naročil veljajo samo v pisni obliki.
 8. Objavljene ali v ponudbah vsebovane cene za EUROLINGUO d.o.o. niso zavezujoče, razen če so bile izrecno pisno potrjene.  EUROLINGUA d.o.o. lahko cenik prilagodi dejanskim in spremenjenim okoliščina. V kolikor ni drugače dogovorjeno, so vse cene izražene v EUR. V ponudbah navedene cene so neto cene in ne vsebujejo davka na dodano vrednost, če znesek DDV ni posebej naveden.
 9. Posebna določila
 1. Minimalni sklop zakupljenih izobraževalnih ur je 10. Zakup manjšega števila ur je možen samo v dogovoru z Eurolinguo d.o.o. Če tečajnik ne izkoristi vseh zakupljenih izobraževalnih ur, ni upravičen do vračila delnega zneska, če ni možnosti nadomeščanja, razen v primeru višje sile oz. zdravniškega spričevala o zadržanosti več kot 14 dni.
 2. V primeru izvajanja jezikovnih programov izven sedeža Eurolingue d.o.o., zaračunavamo potne stroške po uradnem listu ali najugodnejšega javnega prevoznega sredstva.
 3. Dogovorjen termin izvajanja je možno odpovedati najkasneje 24 ur pred tem. Če gre za dan izvajanja v soboto, nedeljo, praznik ali ponedeljek, je treba odpovedati dogovorjen termin na zadnji delovni dan pred tem, in sicer do 16. ure. Odpoved je treba podati po elektronski pošti. V kolikor tečajnik odpove termin prepozno, ni upravičen do nadomeščanja zamujenih ur.
 4. Zakupljene ure se izvajajo po sporazumno dogovorjenemu izvedbenemu  načrtu. V kolikor niso izvedene do načrtovanega zaključka programa, jih lahko tečajnik še koristi največ nadaljnjih 30 dni, nato propadejo in Eurolingua tečajnine ne vrača.
 5. Možen je prenos že poravnanih izobraževalnih ur na tretje osebe, ki jih lahko koristijo v prvotno dogovorjenem roku. V tem primeru mora tečajnih podati pisno izjavo.
 6. V kolikor ni vpisanih dovolj tečajnikov za izvedbo določenega jezikovnega tečaja, si Eurolingua d.o.o. pridržuje pravico do odpovedi jezikovnega izobraževanja, do zmanjšanja ur ali do zvišanja cene. O spremembah bodo zainteresirani tečajniki pravočasno seznanjeni. Tečajniki lahko nato odstopijo od izobraževanja, Eurolingua d.o.o. pa jim vrne že plačane zneske.
 1. Višja sila

V kolikor obstajajo ovire v obliki Višje sile (na primer izpad internetnega omrežja, druge tehnične motnje, izpad sodelavca zaradi bolezni, stavka, izpad električne energije, zastoji v prometu ipd.) in druge okoliščine, na katere ne moremo vplivati in ki niso nastale iz krivdnih razlogov EUROLINGUA, in smo zaradi tega ovirani pri izvedbi storitev, o tem nemudoma obvestimo stranko, pri čemer je izključena pravica naročnika do odpovedi pogodbe ali znižanja cene. Roki pričnejo teči šele po vzpostavitvi normalnega stanja.

 

 1. Izključitev odgovornosti Eurolingue d.o.o.

 

 1. Eurolingua d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nesreče in poškodbe tečajnikov ali krajo in poškodovanje njihove lastnine v času izvajanja jezikovnega programa ter do sedeža in s sedeža jezikovne šole.
 2. Eurolingua d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo kakršne koli vrste, ki bi nastala iz posredovanega znanja.
 • Končna določila

Sodna pristojnost

Kraj spolnitve in sodna pristojnost za dobave in plačila ter iz njih izvirajoče pravice in pravni spori je Maribor, čeprav je dejansko naročilo bilo dogovorjeno in oddano v drugem kraju. Veljavno je slovensko pravo.

 

V kolikor so ali postanejo elementi predmetnih SPP neučinkoviti, to ne vpliva na učinkovitost preostalih določil.

Aktualizirano: 1.10.2019

 1. Predmetni Splošni pogoji poslovanja za izvedbo izpitov ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom) veljajo skupaj s Splošnimi pogoji poslovanja EURO-lingua.college kot licenciranega izpitnega centra.

1.1 Vsak kandidat mora pred pisnim in ustnim izpitom predložiti osebni dokument, s katerim izkaže svojo istovetnost, sicer ne more opravljati izpita.

1.2 Vsak kandidat mora pred pisnim in ustnim izpitom utišati in oddati vse elektronske naprave, ki mu jih vrnemo po izpitu.

1.3 Kandidat ima pravico do odjave od izpita v določenem roku (glej točko 5 splošnih pogojev).

1.4 Če kandidat ne pristopi k pisnemu in/ali ustnemu izpitu ali k izpitu ne pristopi pravočasno ob natančno določenem času, izpita ne more opravljati. V tem primeru pristojbine ne vračamo.

1.5 V primeru izgube certifikata lahko v obdobju petih let zaprosite za nadomestno potrdilo. Izdaja nadomestnega potrdila stane 50€.

1.6 Glede uporabe in obdelave osebnih podatkov se ravnamo po Zakonu o varovanju podatkov, ki je sestavni del Splošnih pogojev poslovanja EURO-lingua.college.

 1. Prijava

2.1 Prijavnico najdete na spletni strani izpitnega centra EURO-lingua.org/mednarodni izpiti ÖSD.

Prijava velja kot sprejeta s prejemom plačila pristojbine za izbran izpit.

Euro-lingua.college ne prevzema odgovornosti za nepravilno izpolnjene prijavnice. Izpolnjeno prijavnico pošljete po elektronski pošti na college@euro-lingua.org. Izdajo novega certifikata zaradi nepravilno izpolnjene prijavnice zaračunavamo v višini 20€ za ponovne stroške postopka.

2.2 Pristojbino za izbran izpit lahko poravnate neposredno preko povezave na naši spletni strani. Po želji vam po elektronski pošti pošljemo ponudbo za izbran izpit. Ob prispetju nakazila na naš račun velja prijava kandidata kot sprejeta.

2.3 Zagotovljeno pravico do udeležbe na izpitu imajo samo kandidati, ki so se na izpit prijavili v roku 30 dni do izpitnega roka v skladu s pravili za prijavo, ne glede na število prijavljenih kandidatov. Prijavnice, ki prispejo do 21 dni pred izpitnem roku upoštevamo v primeru prostih kapacitet in v primeru poravnane pristojbine. Za prijave od 21 do 10 dni pred izpitnem roku zaračunavamo 20€ pribitka na pristojbino za izbran izpit za dodatne administrativne stroške. Last-minute-prijave od 9 dni pred izpitnim rokom sprejemamo v odvisnosti od zasedenosti in kapacitet. V primeru prijav od 9 dni pred izpitnim rokom zaračunavamo pribitek v višini 60€.

2.4 Individualno opravljanje izpita ÖSD izven razpisanih terminov pa je možno po dogovoru. Zanj zaračunavamo pribitek v višini 100% na izbran izpit za izredne stroške pridobivanja izpitne dokumentacije, prisotnost izpraševalcev, korekture in pošiljanja na centralo OSD..

 1. Informacije in navodila v zvezi z opravljanjem mednarodnega izpita ÖSD

3.1 V roku petih dni po prejemu plačila za izbran izpit, kandidat prejme po elektronski pošti, ki jo je navedel v prijavnici, natančne informacije o poteku in izvedbi izpita.

 1. Rezultati in certifikat

4.1 Skrajni rok za obveščanje o rezultatih izpitov od A1 do vključno C2 je 14 dni po opravljanju izpita. O rezultatu boste obveščeni po mailu ali bodo objavljeni na spletni strani EUROLINGUE d.o.o., do katerih dostopate z individualnim geslom, ki ga prejmete ob prijavi ali na izpitu.

4.2 Kandidat lahko svoj certifikat ob predložitvi osebnega dokumenta prevzame osebno na izpitnem centru EURO-lingua.college Maribor v delovnem času, od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00. Certifikat lahko prevzame tudi tretja oseba s pooblastilom izpitnega kandidata.

4.3 Certifikat pošiljamo tudi po pošti, priporočeno, po povzetju. V tem primeru zaračunavamo stroške pošiljanja, ki na območju Slovenije znašajo na dan 19.9.2018 4,50€, v tujino zaračunavamo sorazmerno glede na dejanske stroške pošiljanja s pribitkom manipulativnih stroškov.

4.3 Informacije oz. razlago v zvezi z ocenjevanjem poda ÖSD-centrala na pisno zahtevo kandidata.

 1. Odjava

5.1 Odjava od izpita je možna v pisni obliki in v roku 21 dni pred izpitnim roku. V tem primeru EURO-lingua.college vrne vse morebiti že poravnane pristojbine za opravljanje izpita. Če se kandidat odjavi od izpita od 20 do 14 dni pred izpitnem roku, EURO-lingua.college zadrži 20€ pristojbine za stroške postopka. Odjava od vključno 13. dne pred izpitnem roku je možna samo s predložitvijo zdravniškega potrdila v roku petih dni od odjave. V tem primeru kandidatu vrnemo celotno že poravnano pristojbino za opravljanje izpita z odbitkom 40 € za stroške postopka.

5.2 Odjavo od izpita mora kandidat poslati pisno po elektronski pošti (college@euro-lingua.org) ali pa jo odda osebno na podjetju EURO-lingua.college. Za vračilo pristojbine in odbitek stroškov postopka je odločilen datum/ura prejema sporočila o odjavi.

Euro-lingua.college si pridržuje pravico do sprememb.

Aktualizirano: 1. 10. 2019

25. maja 2018 stopi v veljavo Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), na podlagi katere imate več pravic do zasebnosti, kar želimo spoštovati tudi v našem podjetju. Podjetje EUROLINGUA d.o.o. bo z vašimi podatki ravnalo skrbno in v skladu z navedeno Uredbo.

 

Podjetje EUROLINGUA d.o.o. s sedežem na Koroški cesti 9, 2000 Maribor zajema naslednje osebne podatke strank:

 

 

 

Ime in priimek, naslov, telefonske številke, številko faksa, elektronske naslove, rojstne podatke, EMŠO, davčno številko in sicer za namen kakovostne izvedbe prevajalskih storitev.

 

 

 

ime, elektronski naslov za namen občasnega obveščanja v zvezi z dogodki, novostmi, aktualnimi novicami, ponudbami in vabili na dogodke

 

Navedene podatke podjetje EUROLINGUA d.o.o. hrani do preklica. Stranke s potrditvijo naročila (v pisni obliki, z izpolnitvijo spletnega obrazca ali po elektronski pošti) dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so jih navedli, za zgoraj naveden namen. Za točnost navedenih podatkov ne prevzemamo odgovornosti. Osebni podatki strank so namenjeni interni uporabi in se ne posredujejo tretjim osebam. V kolikor bi to bilo izjemoma potrebno (npr. za izvedbo jezikovnega izobraževanja), podatke posredujemo zgolj izbranim partnerskim podjetjem s sklenjenimi pogodbami o obdelavi naročil v skladu z uredbo o varstvu podatkov oziroma pogodbenim sodelavcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju in ki so se zavezali k varovanju podatkov.

Od prejemanja obvestil se lahko kadarkoli odjavite oziroma prekličete podano soglasje za uporabo in obdelavo podatkov preko elektronskega naslova info@euro-lingua.org ali na telefonski številki 02 250 26 05 oz. na naslovu podjetja EUROLINGUA d.o.o., Koroška cesta 9, 2000 Maribor.

Vsaka stranka ima pravico, da v okviru zakonsko določenih pogojev zahteva informacije, popravke, izbris ali omejitev obdelave podatkov. Nadalje lahko vsaka stranka vloži pritožbo pri organu za varstvo podatkov.

Slovenia