splošni pogoji poslovanja in Izjava o varovanju podatkov

25. maja 2018 stopi v veljavo Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), na podlagi katere imate več pravic do zasebnosti, kar želimo spoštovati tudi v našem podjetju. Podjetje EUROLINGUA d.o.o. bo z vašimi podatki ravnalo skrbno in v skladu z navedeno Uredbo.

 

Podjetje EUROLINGUA d.o.o. s sedežem na Koroški cesti 9, 2000 Maribor, zajema naslednje osebne podatke strank:

 

 

 

Ime in priimek, naslov, telefonske številke, številko faksa, elektronske naslove, rojstne podatke, EMŠO, davčno številko, in sicer za namen kakovostne izvedbe prevajalskih storitev.

 

 

 

ime, elektronski naslov za namen občasnega obveščanja v zvezi z dogodki, novostmi, aktualnimi novicami, ponudbami in vabili na dogodke

 

Navedene podatke podjetje EUROLINGUA d.o.o. hrani do preklica. Stranke s potrditvijo naročila (v pisni obliki, z izpolnitvijo spletnega obrazca ali po elektronski pošti) dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so jih navedli, za zgoraj naveden namen. Za točnost navedenih podatkov ne prevzemamo odgovornosti. Osebni podatki strank so namenjeni interni uporabi in se ne posredujejo tretjim osebam. V kolikor bi to bilo izjemoma potrebno (npr. za izvedbo jezikovnega izobraževanja), podatke posredujemo zgolj izbranim partnerskim podjetjem s sklenjenimi pogodbami o obdelavi naročil v skladu z Uredbo o varstvu podatkov oziroma pogodbenim sodelavcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju in ki so se zavezali k varovanju podatkov.

Od prejemanja obvestil se lahko kadar koli odjavite oziroma prekličete podano soglasje za uporabo in obdelavo podatkov preko elektronskega naslova info@euro-lingua.org ali na telefonski številki 02 250 26 05 oziroma na naslovu podjetja EUROLINGUA d.o.o., Koroška cesta 9, 2000 Maribor.

Vsaka stranka ima pravico, da v okviru zakonsko določenih pogojev zahteva informacije, popravke, izbris ali omejitev obdelave podatkov. Nadalje lahko vsaka stranka vloži pritožbo pri organu za varstvo podatkov.

 

Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe, sklenjene med EUROLINGUO in naročniki prevoda. Neveljavnost posameznih elementov SPP ne vpliva na veljavnost ostalih določil. V primeru neskladnosti med predmetnimi SPP in pogodbo veljajo ta določila.

Uvodna določila

Predmetni Splošni pogoji poslovanja (SPP) veljajo za vse aktualno in prihodnje poslovanje EUROLINGUE z našimi naročniki in obveljajo tudi v primeru, če EUROLINGUA ob prevzemu naročil izrecno ne opozarja na vsebino SPP. Stranke sprejemajo SPP z njihovo objavo na spletnih straneh in z oddajo naročila. SPP veljajo v celotnem obdobju realizacije poslovnih stikov. EUROLINGUA izvaja svoje storitve oziroma naročila izključno na osnovi predmetnih SPP. EUROLINGUA ne priznava SPP naročnikov, le-ti za nas niso zavezujoči, razen če jih EUROLINGUA izrecno in v pisni obliki prizna. Ustni dogovori so veljavni le, če so pisno potrjeni s strani EUROLINGUE.

Varovanje podatkov

EUROLINGUA obravnava vsa naročila strogo zaupno. V primeru komunikacije med stranko, EUROLINGUO in prevajalcem v elektronski obliki ne moremo zagotavljati 100-% zaupnosti. V primeru pošiljanja prevodov po pošti ali s posredovanjem kakšnega drugega registriranega podjetja za dostavo poštnih pošiljk v trenutku predaje pošiljke na pošto oziroma podjetju za dostavo pošiljk preide nevarnost morebitne izgube, naključnega poškodovanja ali zakasnjene dostave na stranko. EUROLINGUA ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti, ki bi presegala jamstvo pošte oziroma podjetja za dostavo pošiljk.

EUROLINGUA si pridržuje pravico, da shranjuje prevode in podatke o naročnikih v administrativne namene in v smislu Zakona o varovanju podatkov, v kolikor na željo stranke ni drugače dogovorjeno.

Ponudbe, potrdila naročila in naročanje

Naše ponudbe so neobvezne in nezavezujoče.

Pogodba z EUROLINGUO je sklenjena s prevzemom naročila stranke po elektronski poti, osebno, po pošti ali faksu ter po posredovanju potrdila o naročilu s strani EUROLINGUE. Ustni dogovori in spremembe naročil veljajo samo v pisni obliki.

Konkurenčna klavzula

Pogodbeni stranki se dogovorita, da ne bosta zaposlovali sodelavcev drugega pogodbenega partnerja ali z njimi sodelovali na kakršen koli drug način v roku 12 mesecev po zaključenem sodelovanju.

Cene

Objavljene ali v ponudbah vsebovane cene za EUROLINGUO niso zavezujoče, razen če so bile izrecno pisno potrjene.  EUROLINGUA lahko cene prilagodi dejanskim in spremenjenim okoliščinam brez predhodne najave. V kolikor ni drugače dogovorjeno, so vse cene izražene v EUR. V ponudbah navedene cene so neto cene in ne vsebujejo davka na dodano vrednost, če znesek DDV ni posebej naveden. Veljajo dogovorjeni oziroma ponudbeni roki, brez popustov ali rabatov, razen v primeru izrecnega (pisnega) dogovora.

Prevode obračunavamo na osnovi števila znakov (1 stran = 1500 znakov brez presledkov) oziroma besed (1 stran = 250 besed). Pri obračunavanju strani upoštevamo izvorno besedilo, če ga prejmemo v obliki Word. Če nam je bilo gradivo posredovano v drugih formatih (npr. PDF, v pisni obliki itd.), upoštevamo pri obračunu prevedeno besedilo.

Lektoriranje, prilagajanje, obdelavo gradiva, naknadno oblikovanje besedil, vnos grafik in slik ter montažo besedila, izdelovanje predlogov za tisk ali gradiv v html ipd. obračunavamo glede na porabo časa, v kolikor ni bila predhodno dogovorjena fiksna cena.

Minimalna vrednost naročila znaša 30 EUR + DDV.

Dobava

Overjene prevode je treba osebno prevzeti oziroma jih na željo pošljemo po povzetju. Vse ostale prevode prav tako pošiljamo po elektronski pošti, po faksu ali po pošti. Stroške pošiljanja in s tem povezane rizike nosi naročnik. EUROLINGUA po izvedenem naročilu ni zavezana shranjevati ali kakor koli drugače ravnati z gradivi, ki jih je predložil naročnik.  Izjema so overjeni prevodi, katerih kopije praviloma shranjujemo najmanj tri leta. Vračanje po pošti poslanih gradiv je možno samo na zahtevo, rizike in na stroške naročnika.

Storitev podjetja EUROLINGUA je izpolnjena z osebno vročitvijo prevoda naročniku, s predajo prevoda pošti, predajo podjetju za dostavljanje poštnih pošiljk, pošiljanjem po elektronski pošti ali z vnosom v dogovorjeni elektronski medij (npr. strežnik, internet).

Dobavni roki

Roki dobave so zavezujoči le, če jih je EUROLINGUA izrecno in pisno potrdila. V kolikor med naročnikom in EUROLINGUO ni bil dogovorjen dobavni rok, oddamo prevod v roku, ki omogoča brezhibno izvedbo naročila.  Dobavne roke definiramo v delovnih dneh. Dan naročila in dan oddaje se ne prištevata k dobavnemu roku.

Višja sila

V kolikor obstajajo ovire v obliki višje sile (na primer izpad internetnega omrežja, druge tehnične motnje, izpad sodelavca zaradi bolezni, stavka, izpad električne energije, zastoji v prometu ipd.) in druge okoliščine, na katere ne moremo vplivati in ki niso nastale iz krivdnih razlogov EUROLINGUE, in smo zaradi tega ovirani pri izvedbi storitev, o tem nemudoma obvestimo stranko, pri čemer je izključena pravica naročnika do odpovedi pogodbe ali znižanja cene. Roki pričnejo teči šele po vzpostavitvi normalnega stanja.

Plačilni pogoji oziroma lastninski pridržek

Kadar ni dogovorjeno drugače, je treba račune EUROLINGUE poravnati takoj ob prevzemu oziroma po prejemu,

brez odbitkov. Naročnik prejme račun osebno, v elektronski obliki ali po pošti. Plačilo se izvede z nakazilom, v gotovini ali s kreditno ali debetno kartico. Po dogovoru so možni tudi drugačni načini plačila. V določenih primerih zaračunavamo storitev delno ali v celoti vnaprej. Morebitni popravki ne upravičujejo zamika plačila.

Plačila iz tujine se izvajajo brezplačno. Naročnik nosi vse bančne stroške.

V primeru obsežnejših naročil se storitve obračunavajo v delnih zneskih oziroma delnih akontacijah, ki so potrebne za izvedbo naročila. Nadalje si pridržujemo pravico, da izročitev prevoda pogojujemo s predhodnim plačilom celotnega honorarja. V primeru neupoštevanja plačilnih pogojev, ki so bili dogovorjeni med naročnikom in EUROLINGUO, smo upravičeni zaustaviti izvajanje storitev, dokler naročnik ne izpolni svojih obveznosti. To določilo velja tudi za naročila, za katera je bil dogovorjen fiksen rok dobave.

Če naročnik stornira naročilo brez zakonsko ali pogodbeno utemeljenih razlogov, mu EUROLINGUA izroči do tega trenutka izvedeno naročilo in mu zaračuna delno storitev. V tem primeru pripada EUROLINGUI odškodnina v višini izpada dobička v višini celotne vrednosti naročila in uveljavljanje morebitne nadaljnje škode.

V primeru zamude plačila s strani naročnika,si EUROLINGUA pridržuje pravico, da mu zaračuna bančne zamudne obresti od dneva zamude (datum računa + 7 dni) ali obresti v višini 10 % nad temeljno obrestno mero Slovenske narodne banke do popolnega poplačila terjatve. Oddan prevod ali storitev ostaja v lasti EUROLINGUE do celotnega plačila vseh terjatev. Naročnik ni upravičen do kompenzacije z drugimi terjatvami.

Odstop pravic, ki izvirajo iz pogodbe med EUROLINGUO in njeno stranko, je možen samo s pisno privolitvijo EUROLINGUE.

Copyright

Copyright in pravica do uporabe prevodov, adaptacij besedil, terminoloških podatkovnih baz in dokumentacije, ki jih je EUROLINGUA prevedla, ostaja do celotnega plačila računa na strani EUROLINGUE. Šele po celotnem plačilu zneska računa preidejo te pravice na stranko.

Stranka zagotavlja in potrjuje, da prevod izvornega gradiva ter objavljeno besedilo, distribucija, prodaja in vsaka druga uporaba naročenega prevoda ne predstavljajo kršitve patentnih pravic, avtorskih pravic, pravic iz blagovnih znamk ali drugih pravic tretjih oseb. Stranka zagotavlja, da EUROLINGUO s tovrstnimi zahtevki ne bo obremenjevala. EUROLINGUA ne jamči za predloge, opozorila o pošiljanju, predpise v zvezi z obdelavo in podobno, ki jih je naročnik dal na razpolago. EUROLINGUA ni zavezana do preverjanja skladnosti gradiv z zakonskimi določili.

Storitve

EUROLINGUA se zavezuje, da bo prevod besedila opravila strokovno in kakovostno ter v dogovorjen jezik. EUROLINGUA bo pri svojem delu upoštevala posebno strokovno terminologijo naročnika le, če jo bo naročnik ob oddaji naročila posredoval v obliki ustreznih in popolnih gradiv, kot na primer TM (Translation Memory), predhodnih prevodov ali glosarjev. V nasprotnem primeru EUROLINGUA prenaša strokovne izraze z običajnimi in splošno razumljivimi variantami. Stiki med naročnikom in izvajalcem so možni samo na osnovi izrecne privolitve s strani EUROLINGUE.

Prevajamo besedila in tonske zapise. Pridržujemo si pravico, da zavračamo prevajanje besedil z domnevno kaznivo vsebino in moralno sporna gradiva, tudi po sklenitvi pogodbe.

Če je prevod namenjen za tisk, mora naročnik predložiti EUROLINGUI postavljeno besedilo pred tiskom. V kolikor naročnik posebej ne navede, da je prevod namenjen za tisk, ali če EUROLINGUI pred tiskom ne predloži postavljenega besedila na vpogled ali prevedeno besedilo tiska brez dovoljenja EUROLINGUE, sam nosi odgovornost za morebitne napake.

EUROLINGUA se z naročnikom posebej dogovarja za cene dodatnih storitev, kot DTP, tiskanje ali oblikovanje layouta in te storitve posebej zaračunava. Naročnik nosi odgovornost v primeru napak, ki bi jih vsebovale predloge za prevajanje.

Reklamacija, odpravljanja napak in jamstvo

Kot trenutek prevzema prevoda velja datum pošiljanja (datum e-maila, datum prejema pošte) EUROLINGUE oziroma časovni žig (timestamp) na e-mailu. V kolikor stranka v roku 10 dni ne poda ugovora zoper storitev, pri čemer prične teči pritožbeni rok dan po dokazani oddaji prevoda stranki (protokol oddaje), velja, da je sprejet in odobren. Stranka se v tem primeru odpoveduje vsem pravicam, terjatvam in zahtevkom, ki bi ji pripadali zaradi morebitnih pomanjkljivosti prevoda.

V primeru utemeljenih ugovorov na osnovi dejansko obstoječih, ne le nebistvenih napak, je naročnik v roku 10 dni od oddaje prevoda upravičen do popravka s strani EUROLINGUE. Stranka mora natančno in pisno navesti pomanjkljivosti in jih utemeljiti. Istočasno se morata stranka in EUROLINGUA pisno dogovoriti za datum oddaje popravljene variante.

EUROLINGUA bo na tej osnovi pričela z odpravo napak v okviru določenega roka, v kolikor bo le-ta ustrezno odmerjen, sicer pa v okviru ustreznega roka. Če prvo popravilo napak ni uspešno, je EUROLINGUA upravičena, da na osnovi pisnih in utemeljenih pripomb naročnika ponovno popravi prevod. Če tudi druga korekcija prevoda ni uspešna, je stranka upravičena do znižanja dogovorjene cene ali do odstopa od pogodbe. V primeru slednjega prehajajo vse pravice na prevodu na EUROLINGUO.

Nadaljnje pravice, ne glede na pravni razlog, so načeloma izključene. V primeru tiskanja prevoda prevzema EUROLINGUA odgovornost za posledično škodo, v kolikor je naročnik poslal EUROLINGUI postavljen osnutek, ki ga je EUROLINGUA pred tiskom lektorirala. Če naročnik zahteva uporabo lastne strokovne terminologije, je EUROLINGUA oproščena jamstva.

EUROLINGUA ne jamči za nujna naročila (naročila, ki jih je treba opraviti še isti dan ali naslednji dan ali katerih obseg presega 6 prevajalskih strani na dan). Reklamiranje tipkarskih napak, napačne postavitve ločil in malenkostnih napak je načeloma izključeno, če je bil prevod narejen brez dodatnega lektoriranja besedila.

Vse jamstvene, garancijske in odškodninske pravice so omejene na vrednost naročila. Izključeno je jamstvo za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe prevoda brez predhodnega preverjanja besedila s strani naročnika.

Ne odgovarjamo za zamude ali pomanjkljivosti pri izvedbi, ki bi nastajale zaradi nejasnega, nepravilnega ali nepopolnega naročila in zaradi vsebinskih napak zaradi pomanjkljivega izvirnika.

EUROLINGUA ne jamči v primeru, če je naročnika ob prevzemu naročila opozorila na to, da želeni rok izdelave ne omogoči kakovostne obdelave gradiva v skladu z običajnimi standardi kakovosti.

Za lektoriranje ne prevzemamo odgovornosti, če nam naročnik ni predložil izvornega besedila.

Sodna pristojnost

Kraj spolnitve in sodna pristojnost za dobave in plačila ter iz njih izvirajoče pravice in pravni spori je Maribor, čeprav je bilo dejansko naročilo dogovorjeno in oddano v drugem kraju. Veljavno je slovensko pravo.

Končne določbe

V kolikor so ali postanejo elementi predmetnih SPP neučinkoviti, to ne vpliva na učinkovitost preostalih določil.

Aktualizirano: 1. 9. 2019

EnglishGermanSlovenia