SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe, sklenjene med EUROLINGUO in naročniki prevoda. Neveljavnost posameznih elementov SPP ne vpliva na veljavnost ostalih določil. V primeru neskladnosti med predmetnimi SPP in pogodbo veljajo ta določila.
Uvodna določila
Predmetni Splošni pogoji poslovanja (SPP) veljajo za vse aktualno in prihodnje poslovanje EUROLINGUE z našimi naročniki in obveljajo tudi v primeru, če EUROLINGUA ob prevzemu naročil izrecno ne opozarja na vsebino SPP. Stranke sprejemajo SPP z njihovo objavo na spletnih straneh in z oddajo naročila. SPP veljajo v celotnem obdobju realizacije poslovnih stikov. EUROLINGUA izvaja svoje storitve oziroma naročila izključno na osnovi predmetnih SPP. EUROLINGUA ne priznava SPP naročnikov, le-ti za nas niso zavezujoči, razen če jih EUROLINGUA izrecno in v pisni obliki prizna. Ustni dogovori so veljavni le, če so pisno potrjeni s strani EUROLINGUE.
Varovanje podatkov
EUROLINGUA obravnava vsa naročila strogo zaupno. V primeru komunikacije med stranko, EUROLINGUO in prevajalcem v elektronski obliki ne moremo zagotavljati 100-% zaupnosti. V primeru pošiljanja prevodov po pošti ali s posredovanjem kakšnega drugega registriranega podjetja za dostavo poštnih pošiljk v trenutku predaje pošiljke na pošto oziroma podjetju za dostavo pošiljk preide nevarnost morebitne izgube, naključnega poškodovanja ali zakasnjene dostave na stranko. EUROLINGUA ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti, ki bi presegala jamstvo pošte oziroma podjetja za dostavo pošiljk.
EUROLINGUA si pridržuje pravico, da shranjuje prevode in podatke o naročnikih v administrativne namene in v smislu Zakona o varovanju podatkov, v kolikor na željo stranke ni drugače dogovorjeno.
Ponudbe, potrdila naročila in naročanje
Naše ponudbe so neobvezne in nezavezujoče.
Pogodba z EUROLINGUO je sklenjena s prevzemom naročila stranke po elektronski poti, osebno, po pošti ali faksu ter po posredovanju potrdila o naročilu s strani EUROLINGUE. Ustni dogovori in spremembe naročil veljajo samo v pisni obliki.
Konkurenčna klavzula
Pogodbeni stranki se dogovorita, da ne bosta zaposlovali sodelavcev drugega pogodbenega partnerja ali z njimi sodelovali na kakršen koli drug način v roku 12 mesecev po zaključenem sodelovanju.
Cene
Objavljene ali v ponudbah vsebovane cene za EUROLINGUO niso zavezujoče, razen če so bile izrecno pisno potrjene. EUROLINGUA lahko cene prilagodi dejanskim in spremenjenim okoliščinam brez predhodne najave. V kolikor ni drugače dogovorjeno, so vse cene izražene v EUR. V ponudbah navedene cene so neto cene in ne vsebujejo davka na dodano vrednost, če znesek DDV ni posebej naveden. Veljajo dogovorjeni oziroma ponudbeni roki, brez popustov ali rabatov, razen v primeru izrecnega (pisnega) dogovora.
Prevode obračunavamo na osnovi števila znakov (1 stran = 1500 znakov brez presledkov) oziroma besed (1 stran = 250 besed). Pri obračunavanju strani upoštevamo izvorno besedilo, če ga prejmemo v obliki Word. Če nam je bilo gradivo posredovano v drugih formatih (npr. PDF, v pisni obliki itd.), upoštevamo pri obračunu prevedeno besedilo.
Lektoriranje, prilagajanje, obdelavo gradiva, naknadno oblikovanje besedil, vnos grafik in slik ter montažo besedila, izdelovanje predlogov za tisk ali gradiv v html ipd. obračunavamo glede na porabo časa, v kolikor ni bila predhodno dogovorjena fiksna cena.
Minimalna vrednost naročila znaša 30 EUR + DDV.
Dobava
Overjene prevode je treba osebno prevzeti oziroma jih na željo pošljemo po povzetju. Vse ostale prevode prav tako pošiljamo po elektronski pošti, po faksu ali po pošti. Stroške pošiljanja in s tem povezane rizike nosi naročnik. EUROLINGUA po izvedenem naročilu ni zavezana shranjevati ali kakor koli drugače ravnati z gradivi, ki jih je predložil naročnik. Izjema so overjeni prevodi, katerih kopije praviloma shranjujemo najmanj tri leta. Vračanje po pošti poslanih gradiv je možno samo na zahtevo, rizike in na stroške naročnika.
Storitev podjetja EUROLINGUA je izpolnjena z osebno vročitvijo prevoda naročniku, s predajo prevoda pošti, predajo podjetju za dostavljanje poštnih pošiljk, pošiljanjem po elektronski pošti ali z vnosom v dogovorjeni elektronski medij (npr. strežnik, internet).
Dobavni roki
Roki dobave so zavezujoči le, če jih je EUROLINGUA izrecno in pisno potrdila. V kolikor med naročnikom in EUROLINGUO ni bil dogovorjen dobavni rok, oddamo prevod v roku, ki omogoča brezhibno izvedbo naročila. Dobavne roke definiramo v delovnih dneh. Dan naročila in dan oddaje se ne prištevata k dobavnemu roku.
Višja sila
V kolikor obstajajo ovire v obliki višje sile (na primer izpad internetnega omrežja, druge tehnične motnje, izpad sodelavca zaradi bolezni, stavka, izpad električne energije, zastoji v prometu ipd.) in druge okoliščine, na katere ne moremo vplivati in ki niso nastale iz krivdnih razlogov EUROLINGUE, in smo zaradi tega ovirani pri izvedbi storitev, o tem nemudoma obvestimo stranko, pri čemer je izključena pravica naročnika do odpovedi pogodbe ali znižanja cene. Roki pričnejo teči šele po vzpostavitvi normalnega stanja.
Plačilni pogoji oziroma lastninski pridržek
Kadar ni dogovorjeno drugače, je treba račune EUROLINGUE poravnati takoj ob prevzemu oziroma po prejemu,
brez odbitkov. Naročnik prejme račun osebno, v elektronski obliki ali po pošti. Plačilo se izvede z nakazilom, v gotovini ali s kreditno ali debetno kartico. Po dogovoru so možni tudi drugačni načini plačila. V določenih primerih zaračunavamo storitev delno ali v celoti vnaprej. Morebitni popravki ne upravičujejo zamika plačila.
Plačila iz tujine se izvajajo brezplačno. Naročnik nosi vse bančne stroške.
V primeru obsežnejših naročil se storitve obračunavajo v delnih zneskih oziroma delnih akontacijah, ki so potrebne za izvedbo naročila. Nadalje si pridržujemo pravico, da izročitev prevoda pogojujemo s predhodnim plačilom celotnega honorarja. V primeru neupoštevanja plačilnih pogojev, ki so bili dogovorjeni med naročnikom in EUROLINGUO, smo upravičeni zaustaviti izvajanje storitev, dokler naročnik ne izpolni svojih obveznosti. To določilo velja tudi za naročila, za katera je bil dogovorjen fiksen rok dobave.
Če naročnik stornira naročilo brez zakonsko ali pogodbeno utemeljenih razlogov, mu EUROLINGUA izroči do tega trenutka izvedeno naročilo in mu zaračuna delno storitev. V tem primeru pripada EUROLINGUI odškodnina v višini izpada dobička v višini celotne vrednosti naročila in uveljavljanje morebitne nadaljnje škode.
V primeru zamude plačila s strani naročnika,si EUROLINGUA pridržuje pravico, da mu zaračuna bančne zamudne obresti od dneva zamude (datum računa + 7 dni) ali obresti v višini 10 % nad temeljno obrestno mero Slovenske narodne banke do popolnega poplačila terjatve. Oddan prevod ali storitev ostaja v lasti EUROLINGUE do celotnega plačila vseh terjatev. Naročnik ni upravičen do kompenzacije z drugimi terjatvami.
Odstop pravic, ki izvirajo iz pogodbe med EUROLINGUO in njeno stranko, je možen samo s pisno privolitvijo EUROLINGUE.
Copyright
Copyright in pravica do uporabe prevodov, adaptacij besedil, terminoloških podatkovnih baz in dokumentacije, ki jih je EUROLINGUA prevedla, ostaja do celotnega plačila računa na strani EUROLINGUE. Šele po celotnem plačilu zneska računa preidejo te pravice na stranko.
Stranka zagotavlja in potrjuje, da prevod izvornega gradiva ter objavljeno besedilo, distribucija, prodaja in vsaka druga uporaba naročenega prevoda ne predstavljajo kršitve patentnih pravic, avtorskih pravic, pravic iz blagovnih znamk ali drugih pravic tretjih oseb. Stranka zagotavlja, da EUROLINGUO s tovrstnimi zahtevki ne bo obremenjevala. EUROLINGUA ne jamči za predloge, opozorila o pošiljanju, predpise v zvezi z obdelavo in podobno, ki jih je naročnik dal na razpolago. EUROLINGUA ni zavezana do preverjanja skladnosti gradiv z zakonskimi določili.
Storitve
EUROLINGUA se zavezuje, da bo prevod besedila opravila strokovno in kakovostno ter v dogovorjen jezik. EUROLINGUA bo pri svojem delu upoštevala posebno strokovno terminologijo naročnika le, če jo bo naročnik ob oddaji naročila posredoval v obliki ustreznih in popolnih gradiv, kot na primer TM (Translation Memory), predhodnih prevodov ali glosarjev. V nasprotnem primeru EUROLINGUA prenaša strokovne izraze z običajnimi in splošno razumljivimi variantami. Stiki med naročnikom in izvajalcem so možni samo na osnovi izrecne privolitve s strani EUROLINGUE.
Prevajamo besedila in tonske zapise. Pridržujemo si pravico, da zavračamo prevajanje besedil z domnevno kaznivo vsebino in moralno sporna gradiva, tudi po sklenitvi pogodbe.
Če je prevod namenjen za tisk, mora naročnik predložiti EUROLINGUI postavljeno besedilo pred tiskom. V kolikor naročnik posebej ne navede, da je prevod namenjen za tisk, ali če EUROLINGUI pred tiskom ne predloži postavljenega besedila na vpogled ali prevedeno besedilo tiska brez dovoljenja EUROLINGUE, sam nosi odgovornost za morebitne napake.
EUROLINGUA se z naročnikom posebej dogovarja za cene dodatnih storitev, kot DTP, tiskanje ali oblikovanje layouta in te storitve posebej zaračunava. Naročnik nosi odgovornost v primeru napak, ki bi jih vsebovale predloge za prevajanje.
Reklamacija, odpravljanja napak in jamstvo
Kot trenutek prevzema prevoda velja datum pošiljanja (datum e-maila, datum prejema pošte) EUROLINGUE oziroma časovni žig (timestamp) na e-mailu. V kolikor stranka v roku 10 dni ne poda ugovora zoper storitev, pri čemer prične teči pritožbeni rok dan po dokazani oddaji prevoda stranki (protokol oddaje), velja, da je sprejet in odobren. Stranka se v tem primeru odpoveduje vsem pravicam, terjatvam in zahtevkom, ki bi ji pripadali zaradi morebitnih pomanjkljivosti prevoda.
V primeru utemeljenih ugovorov na osnovi dejansko obstoječih, ne le nebistvenih napak, je naročnik v roku 10 dni od oddaje prevoda upravičen do popravka s strani EUROLINGUE. Stranka mora natančno in pisno navesti pomanjkljivosti in jih utemeljiti. Istočasno se morata stranka in EUROLINGUA pisno dogovoriti za datum oddaje popravljene variante.
EUROLINGUA bo na tej osnovi pričela z odpravo napak v okviru določenega roka, v kolikor bo le-ta ustrezno odmerjen, sicer pa v okviru ustreznega roka. Če prvo popravilo napak ni uspešno, je EUROLINGUA upravičena, da na osnovi pisnih in utemeljenih pripomb naročnika ponovno popravi prevod. Če tudi druga korekcija prevoda ni uspešna, je stranka upravičena do znižanja dogovorjene cene ali do odstopa od pogodbe. V primeru slednjega prehajajo vse pravice na prevodu na EUROLINGUO.
Nadaljnje pravice, ne glede na pravni razlog, so načeloma izključene. V primeru tiskanja prevoda prevzema EUROLINGUA odgovornost za posledično škodo, v kolikor je naročnik poslal EUROLINGUI postavljen osnutek, ki ga je EUROLINGUA pred tiskom lektorirala. Če naročnik zahteva uporabo lastne strokovne terminologije, je EUROLINGUA oproščena jamstva.
EUROLINGUA ne jamči za nujna naročila (naročila, ki jih je treba opraviti še isti dan ali naslednji dan ali katerih obseg presega 6 prevajalskih strani na dan). Reklamiranje tipkarskih napak, napačne postavitve ločil in malenkostnih napak je načeloma izključeno, če je bil prevod narejen brez dodatnega lektoriranja besedila.
Vse jamstvene, garancijske in odškodninske pravice so omejene na vrednost naročila. Izključeno je jamstvo za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe prevoda brez predhodnega preverjanja besedila s strani naročnika.
Ne odgovarjamo za zamude ali pomanjkljivosti pri izvedbi, ki bi nastajale zaradi nejasnega, nepravilnega ali nepopolnega naročila in zaradi vsebinskih napak zaradi pomanjkljivega izvirnika.
EUROLINGUA ne jamči v primeru, če je naročnika ob prevzemu naročila opozorila na to, da želeni rok izdelave ne omogoči kakovostne obdelave gradiva v skladu z običajnimi standardi kakovosti.
Za lektoriranje ne prevzemamo odgovornosti, če nam naročnik ni predložil izvornega besedila.
Sodna pristojnost
Kraj spolnitve in sodna pristojnost za dobave in plačila ter iz njih izvirajoče pravice in pravni spori je Maribor, čeprav je bilo dejansko naročilo dogovorjeno in oddano v drugem kraju. Veljavno je slovensko pravo.
Končne določbe
V kolikor so ali postanejo elementi predmetnih SPP neučinkoviti, to ne vpliva na učinkovitost preostalih določil.
Aktualizirano: 1. 9. 2019

1. Predmetni Splošni pogoji poslovanja za izvedbo izpitov ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom) veljajo skupaj s Splošnimi pogoji poslovanja EURO-lingua.college kot licenciranega izpitnega centra.
1.1 Vsak kandidat mora pred pisnim in ustnim izpitom predložiti osebni dokument, s katerim izkaže svojo istovetnost, sicer ne more opravljati izpita.
1.2 Vsak kandidat mora pred pisnim in ustnim izpitom utišati in oddati vse elektronske naprave, ki mu jih vrnemo po izpitu.
1.3 Kandidat ima pravico do odjave od izpita v določenem roku (glej točko 5 splošnih pogojev).
1.4 Če kandidat ne pristopi k pisnemu in/ali ustnemu izpitu ali k izpitu ne pristopi pravočasno ob natančno določenem času, izpita ne more opravljati. V tem primeru pristojbine ne vračamo.
1.5 V primeru izgube certifikata lahko v obdobju petih let zaprosite za nadomestno potrdilo. Izdaja nadomestnega potrdila stane 50€.
1.6 Glede uporabe in obdelave osebnih podatkov se ravnamo po Zakonu o varovanju podatkov, ki je sestavni del Splošnih pogojev poslovanja EURO-lingua.college.
2. Prijava
2.1 Prijavnico najdete na spletni strani izpitnega centra EURO-lingua.org/mednarodni izpiti ÖSD.
Prijava velja kot sprejeta s prejemom plačila pristojbine za izbran izpit.
Euro-lingua.college ne prevzema odgovornosti za nepravilno izpolnjene prijavnice. Izpolnjeno prijavnico pošljete po elektronski pošti na college@euro-lingua.org. Izdajo novega certifikata zaradi nepravilno izpolnjene prijavnice zaračunavamo v višini 20€ za ponovne stroške postopka.
2.2 Pristojbino za izbran izpit lahko poravnate neposredno preko povezave na naši spletni strani. Po želji vam po elektronski pošti pošljemo ponudbo za izbran izpit. Ob prispetju nakazila na naš račun velja prijava kandidata kot sprejeta.
2.3 Zagotovljeno pravico do udeležbe na izpitu imajo samo kandidati, ki so se na izpit prijavili v roku 21 dni do izpitnega roka v skladu s pravili za prijavo, ne glede na število prijavljenih kandidatov. Prijavnice, ki prispejo do 21 dni pred izpitnem roku upoštevamo v primeru prostih kapacitet in v primeru poravnane pristojbine. Za prijave od 21 do 10 dni pred izpitnem roku zaračunavamo 20€ pribitka na pristojbino za izbran izpit za dodatne administrativne stroške. Last-minute-prijave od 9 dni pred izpitnim rokom sprejemamo v odvisnosti od zasedenosti in kapacitet. V primeru prijav od 9 dni pred izpitnim rokom zaračunavamo pribitek v višini 60€.
2.4 Individualno opravljanje izpita ÖSD izven razpisanih terminov pa je možno po dogovoru. Zanj zaračunavamo pribitek v višini 100% na izbran izpit za izredne stroške pridobivanja izpitne dokumentacije, prisotnost izpraševalcev, korekture in pošiljanja na centralo ÖSD.
2.5 Pridržujemo si pravico do spremembe datuma izvedbe izpitnega roka, o čemer bodo kandidati obveščeni najkasneje 7 dni pred izpitnim rokom.
2.6 Kandidati, ki so kotizacijo za izpit za posamezni izpitni rok že poravnali, imajo možnost da svojo prijavo enkrat brezplačno prenesejo/prestavijo na kasnejši redni razpisan izpitni rok.
V primeru, da kandidat želi brezplačno prenesti/prestaviti svojo prijavo na kasnejši redni razpisan izpitni rok, mora najkasneje 10 dni pred izpitnim rokom to sporočiti izpitnemu centru s sporočilom na elektronski naslov “college@euro-lingua.org”, v katerem navede redni razpisan izpitni rok, h kateremu želi pristopiti.
V primeru, da kandidat svojo odločitev za prenos/prestavitev pristopa na kasnejši redni razpisan izpitni rok sporoči manj kot 9 dni pred izpitnim rokom, obračunavamo dodatne stroške obdelave in administracije v višini 40€.

Za drugi in vse nadaljnje prenose/prestavitve že prijavljenih kandidatov na kasnejše redne razpisane izpitne roke obračunavamo stroške obdelave in administracije v višini 60€.
3. Informacije in navodila v zvezi z opravljanjem mednarodnega izpita ÖSD
3.1 Kandidat po elektronski pošti prejme natančne informacije o poteku in izvedbi izpita 7 dni pred vsakokratnim izpitnim rokom.
4. Rezultati in certifikat
4.1 Rezultati bodo znani v roku najkasneje 10 delovnih dni po izpitnem terminu. Rezultate kandidati prejmejo po elektronski pošti. Izdelava in dostava certifikata na izpitni center traja približno 10 delovnih dni od objave rezultatov na centralo ÖSD. Certifikat kandidati prejmejo s priporočeno pošiljko s plačilom po povzetju po pošti na naslov, na katerega je bil izdan račun za pristop k izpitu, pri čemer obračunamo stroške pošiljanja (6,50 EUR Slovenija, od 8,50 EUR tujina).
4.2 Kandidat lahko svoj certifikat ob predložitvi osebnega dokumenta prevzame osebno na izpitnem centru EURO-lingua.college Maribor v delovnem času, od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00. Certifikat lahko prevzame tudi tretja oseba s pooblastilom izpitnega kandidata.
4.3 Informacije oz. razlago v zvezi z ocenjevanjem poda ÖSD-centrala na pisno zahtevo kandidata.
4.4 V kolikor dela izpita ne opravite lahko ta del opravljate v roku enega leta. Če v tem časovnem obdobju tega dela ne opravite, celotni izpit zapade in ponovno morate opraviti vse dele.
5. Odjava
5.1 Odjava od izpita je možna v pisni obliki in v roku 21 dni pred izpitnim rokom. V tem primeru EURO-lingua.college vrne vse morebiti že poravnane pristojbine brez odbitkov. Če se kandidat odjavi od izpita od 20 do 14 dni pred izpitnim rokom, EURO-lingua.college zadrži 20€ pristojbine za stroške postopka in preostali znesek vrne. Odjava od vključno 13. dne pred izpitnem roku je možna samo s predložitvijo zdravniškega potrdila, ki mora prispeti v pisni obliki do prijavljenega izpitnega roka v centralo OSD. Samo v tem primeru kandidatu vrnemo celotno že poravnano pristojbino za opravljanje izpita z odbitkom 40 € za stroške postopka. V kolikor kandidat zdravniškega potrdila ne predloži oz. ne pristopi k prijavljenemu izpitnemu roku, propadejo vsa dosedanja vplačila za opravljanje izpita.
5.2 Odjavo od izpita mora kandidat poslati pisno po elektronski pošti (college@euro-lingua.org) ali pa jo odda osebno na podjetju EURO-lingua.college. Za vračilo pristojbine in odbitek stroškov postopka je odločilen datum/ura prejema sporočila o odjavi.
5.3 V primeru, da na podlagi prejete prijavnice EUROLINGUA izda račun, in ga kandidat v predvidenem roku ne poravna oz. zavrne, si EUROLINGUA pridržuje pravico do obračunavanja administrativnih stroškov in stroškov naročanja izpitne dokumentacije v višini 40 €. V primeru, da nastali administrativni stroški niso poravnani v predvidenem roku, bo znesek izterjan po sodni poti.
Euro-lingua.college si pridržuje pravico do sprememb.
Aktualizirano: 1. 6. 2022
DODATEK K SPLOŠNIM POGOJEM POSLOVANJA ZA ÖSD IZPITE – COVID 19
1. V skladu s sprejetimi odloki vlade ter v skladu s priporočili NIJZ in pristojnih ministrstev vas obveščamo o spremembi poteka izvedbe ÖSD izpitov v času kriznih razmer.
2. Izposoja slovarjev s strani EUROLINGUE ni možna.
3. K izpitu lahko pristopijo samo kandidati, ki so brez kakršnih koli bolezenskih znakov. V kolikor izpraševalci ocenijo, da zdravstveno stanje kandidatov ni primerno, si pridržujejo pravico, da kandidata ne sprejmejo v prostore EUROLINGUA in se z njim po elektronski poti dogovorijo za nov termin opravljanja izpita.
4. Pred vstopom v prostore EUROLINGUA si morajo kandidati OBVEZNO razkužiti roke.
5. Pred vstopom v prostore EUROLINGUA in v učilnice si morajo kandidati OBVEZNO nadeti zaščitno masko ter zaščitne rokavice. Zaščitno opremo kandidati zagotovijo sami. V kolikor kandidat ne zagotovi lastne zaščitne opreme, si izpraševalci pridržujejo pravico, da kandidata ne sprejmejo v prostore EUROLINGUE in se z njim po elektronski poti dogovorijo za nov termin opravljanja izpita.
6. Kandidati tekom opravljanja izpita ne smejo sneti zaščitne opreme (maske in rokavic) in zapuščati učilnic brez predhodnega izrecnega dovoljenja izpraševalcev. V primeru kršitev si izpraševalci pridržujejo pravico, da izpit prekinejo in kandidata pospremijo iz prostorov EUROLINGUE.
7. Kandidatom bo omogočen dostop do sanitarij, pri čemer je odstranitev maske in zaščitnih rokavic prepovedana, razen v primeru, da bodo stare rokavice in masko zamenjali za novo.
8. Prepovedano je kakršno koli druženje oz. interakcija med kandidati in zaželeno upoštevanje varnostne razdalje.
9. Kandidati se strinjajo, da bodo za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti izpraševalcev dosledno upoštevali vsa navodila pristojnih oseb.
Euro-lingua.college si pridržuje pravico do sprememb.

1. Uvodna določila
Predmetni Splošni pogoji poslovanja (SPP) veljajo za vso aktualno in prihodnje poslovanje podjetja EUROLINGUA d.o.o. z našimi strankami, in veljajo tudi v primeru, če EUROLINGUA d.o.o. ob prevzemu naročila izrecno ne opozori na predmetne SPP. Stranke sprejemajo SPP z njihovo objavo na spletnih straneh in z oddajo naročila. EUROLINGUA d.o.o. izvaja svoje storitve oz. naročila izključno na osnovi predmetnih SPP. SPP naročnikov ne veljajo in za nas niso zavezujoči, razen če jih EUROLINGUA d.o.o. izrecno in v pisni obliki prizna. Ustni dogovori so veljavni le, če so pisno potrjeni s strani EUROLINGUE d.o.o.
1. Splošna določila
2. S prijavo na tečaj oz. delavnico se sklepa pogodba med stranko in jezikovno šolo Eurolingua d.o.o. Prijava se izvede s pomočjo pisne prijavnice Eurolingue d.o.o.
3. S prijavo se stranka zavezuje, da bo poravnala stroške tečaja v skladu s cenikom oz. individualno ponudbo. V primeru obročnega plačila, je treba prvi obrok poravnati pred pričetkom tečaja. Plačilo je možno izvesti na sedežu podjetja EUROLINGUA d.o.o. v gotovini, z nakazilom, z bančno kartico ali v spletni trgovini.
4. Eurolingua d.o.o. je zavezana k izvedbi tečaja samo v primeru poravnane tečajnine.
5. EUROLINGUA d.o.o. se obvezuje, da bo izobraževanje izvedla po pravilih stroke.
6. EUROLINGUA d.o.o. se obvezuje, da bo poskrbela za ustrezne pogoje izvedbe programov ter da bo skrbno izbrala in nadzirala delo jezikovnih trenerjev.
7. Naročnik se obvezuje, da bo stroške jezikovnega izobraževanja poravnal v celoti ali na obroke, pri čemer je izbran način plačila zanj zavezujoč in ga iz računovodskih razlogov kasneje ni več možno spremeniti.
8. Ena učna enota (UE) traja 45 minut, v vrtcih 35 minut.
9. Prijave, odjave in druge spremembe je treba sporočiti v pisni obliki. Naši jezikovni trenerji niso upravičeni, da sprejemajo prijave, odjave in druge spremembe.
10. Zamujenih učnih enot posameznikov v primeru skupinskih tečajev ne nadomeščamo in zanje ne vračamo denarja.
11. Eurolingua d.o.o. si pridržuje pravico, da med potekom izobraževanja menja jezikovnega trenerja ali da ga drugi nadomeščajo.
12. Eurolingua d.o.o. si prizadeva, da celotne načrtovane učne vsebine in učne cilje zmeraj dosega in tečajnika optimalno pripravlja na interne in mednarodne izpite. Eurolingua d.o.o. pa ne jamči in ne prevzema odgovornosti za doseganje želenega nivoja znanja v določenem času. Eurolingua d.o.o. prav tako ne prevzema nobene odgovornosti v primeru neuspešno opravljenega izpita.
13. Pričetki jezikovnih tečajev so določeni vnaprej oz. vnaprej dogovorjeni. Eurolingua d.o.o. si pridržuje pravico, da v izjemnih primerih prestavlja ali spreminja termine. V teh primerih tečajnike pravočasno seznanja o vsaki spremembi.
14. Po zaključku izobraževanja na določeni stopnji lahko tečajniki obiščejo nadaljevalni program. Na vsako izobraževalni produkt se je treba posebej prijaviti. Prijava je za Eurolinguo d.o.o. zavezujoča samo, če je tečajnina bila nakazana v celoti.
15. Za predšolske otroke, osnovnošolce ali dijake velja, da se zakoniti zastopnik oz. plačnik obvezuje, da bo poravnal celotne stroške izobraževanja tudi v primeru, če bi tečajnik z izobraževanjem prenehal, razen v primeru upravičenih okoliščin. Upravičene okoliščine za odjavo in/ali prekinitev izobraževanja so: bolezen tečajnika, daljša od 14 dni, sprememba kraja bivališča in selitev, za kar je potrebno zdravniško potrdilo oz. potrdilo o spremembi stalnega prebivališča. Pisna potrdila o upravičeni prekinitvi ali odjavi je potrebno predložiti v roku 5 dni od njihovega nastanka.
16. Plačnik oz. zakoniti zastopnik/tečajnik se zavezuje, da bo vse spremembe nemudoma javil vodstvu EUROLINGUE d.o.o. v pisni obliki na info@euro-lingua.org, sicer jih EUROLINGUA d.o.o. ni zavezana obravnavati in reševati. Upoštevamo vse podpisane reklamacije z navedbo osebnih podatkov.
17. Za mednarodne izpite OSD veljajo dodatni posebni SPP.
18. Vse cene se razumejo brez gradiva in učnega materiala.
19. V primeru zamude pri plačilu zaračunavamo zakonsko določene obresti oz. zneske izterjamo.
• Odstop
1. Odjava od jezikovnega izobraževanja je možna v roku do 10 delovnih dni pred pričetkom tečaja. V tem primeru EUROLINGUA d.o.o. vrne celotno morebiti že poravnano tečajnino. Če se kandidat odjavi od jezikovnega tečaja v roku, krajšem od 9 delovnih dni, EUROLINGUA d.o.o. tečajniku povrne 50% plačane tečajnine, s predložitvijo zdravniškega spričevala v roku največ 5 dni po predvidenem pričetku tečaja, pa vrne 100% plačane tečajnine z odbitkom 40€ administrativnih stroškov. Za prijave in odjave od mednarodnih izpitov OSD veljajo posebni SPP.
2. Odjavo mora kandidat poslati pisno po pošti, po elektronski pošti (college@euro-lingua.org) ali pa jo odda osebno na podjetju EURO-lingua d.o.o.. Za vračilo pristojbine in odbitek stroškov postopka je odločilen datum/ura prejema sporočila o odjavi oz. poštni žig.
3. V primeru izobraževalnih programov v podjetjih veljajo določila vsakokratne pogodbe o izobraževanju oz. določila potrjene ponudbe, pri čemer ima prednost pogodba.
4. Eurolingua d.o.o. si pridržuje pravico do zamenjave jezikovnega trenerja, kar pa ne more biti za odstop od pogodbe stranke.
5. V kolikor stranka ne poravna dveh zaporednih obrokov, zapade v plačilo celotna tečajnina.
6. Naše ponudbe so neobvezne in nezavezujoče.
7. Pogodba z EUROLINGUO d.o.o. je sklenjena s potrditvijo ponudbe oz. z naročilom stranke po elektronski pošti, po pošti ali faksu. Ustni dogovori niso veljavni.
8. Objavljene ali v ponudbah vsebovane cene za EUROLINGUO d.o.o. niso zavezujoče, razen če so bile izrecno pisno potrjene. EUROLINGUA d.o.o. lahko cenik prilagodi dejanskim in spremenjenim okoliščinam. V kolikor ni drugače dogovorjeno, so vse cene izražene v EUR. V ponudbah navedene cene so neto cene in ne vsebujejo davka na dodano vrednost, če znesek DDV ni posebej naveden.

1. Posebna določila
1. Minimalni sklop zakupljenih izobraževalnih ur je 10. Zakup manjšega števila ur je možen samo na osnovi pisnega dogovora z Eurolinguo d.o.o. in z opcijo prilagajanja cene na strani izvajalca. Če tečajnik ne izkoristi vseh zakupljenih izobraževalnih ur v določenem roku, ki se izračuna tako, da se zakupljene izobraževalne ure porazdelijo po najmanj 2 uri/teden in se tako izračunajo tedni, v katerih se tečajnik zavezuje koristiti izobraževalne ure. Npr.
Zakupljenih je 10 UE – tedensko najmanj po dve uri = 5 tednov
Zakupljenih je 30 UE – tedensko najmanj po dve uri = 15 tednov
Če tečajnik v zgoraj navedenem roku ne izkoristi zakupljenih ur, te propadejo, prav tako pa ni upravičen do vračila tečajnine, razen v primeru višje sile oz. zdravniškega spričevala o zadržanosti več kot 14 dni, katerega je treba predložiti najkasneje 5 dni po nastanku zadržanosti.
1. V primeru izvajanja jezikovnih programov izven sedeža Eurolingue d.o.o., zaračunavamo potne stroške po uradnem listu ali najugodnejšega javnega prevoznega sredstva.
2. Dogovorjen termin izvajanja je možno odpovedati najkasneje 24 ur pred terminom. Če se izobraževanje izvaja v soboto, nedeljo, praznik ali ponedeljek, je treba odpovedati dogovorjen termin na zadnji delovni dan pred terminom, in sicer do najkasneje 16. ure. Odpoved je treba podati po elektronski pošti na naslov: college@euro-lingua.org. V kolikor tečajnik odpove termin po tem roku, se šteje izobraževalna ura za opravljeno in tečajnik ni upravičen do nadomeščanja zamujenih ur, niti do vračila dela tečajnine.
3. Če se zakupljene ure izvajajo po sporazumno dogovorjenemu izvedbenemu načrtu in niso bile koriščene do načrtovanega zaključka programa, jih lahko tečajnik še koristi največ nadaljnjih 30 dni, nato propadejo in Eurolingua d.o.o. tečajnine ne vrača.
4. Možen je prenos že poravnanih izobraževalnih ur na tretje osebe, ki jih lahko koristijo v prvotno dogovorjenem roku. V tem primeru mora tečajnih podati pisno izjavo in jo poslati po elektronski pošti.
5. V kolikor ni vpisanih dovolj tečajnikov za izvedbo določenega jezikovnega izobraževanja, si Eurolingua d.o.o. pridržuje pravico do odpovedi jezikovnega izobraževanja, do zmanjšanja ur ali do zvišanja cene. O spremembah bodo zainteresirani kandidati pravočasno seznanjeni. Kandidati lahko nato odstopijo od izobraževanja, Eurolingua d.o.o. pa jim vrne že plačane zneske.
1. Višja sila
V kolikor obstajajo ovire v obliki Višje sile (na primer izpad internetnega omrežja oz. tehnične motnje, izpad električne energije, stavka, zastoj v prometu, naravne nesreče ipd.) in druge okoliščine, na katere ne moremo vplivati in ki niso nastale iz krivdnih razlogov podjetja EUROLINGUA d.o.o., in smo zaradi tega ovirani pri izvedbi storitev, stranko o tem nemudoma obvestimo, pri čemer je izključena pravica naročnika do odpovedi pogodbe ali znižanja cene. Roki pričnejo teči šele po vzpostavitvi normalnega stanja.

1. Izključitev odgovornosti Eurolingue d.o.o.

1. Eurolingua d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nesreče in poškodbe tečajnikov ali krajo in poškodovanje njihove lastnine v času izvajanja jezikovnega programa ter do sedeža in s sedeža jezikovne šole.
2. Eurolingua d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo kakršne koli vrste, ki bi nastala iz posredovanega znanja.
• Končna določila
Sodna pristojnost
Kraj spolnitve in sodna pristojnost za dobave in plačila ter iz njih izvirajoče pravice in pravni spori je Maribor, čeprav je dejansko naročilo bilo dogovorjeno in oddano v drugem kraju. Veljavno je slovensko pravo.

V kolikor so ali postanejo elementi predmetnih SPP neučinkoviti, to ne vpliva na učinkovitost preostalih določil.
Aktualizirano: 1.4.2022

OBMOČJE VELJAVNOSTI
Predmetni pogoji veljajo za udeležbo na ON-LINE tečajih in seminarjih podjetja EUROLINGUA d.o.o. S prijavo na tečaj udeleženec tečaja izjavlja, da se strinja s pogoji udeležbe. Z udeležbo na posameznem tečaju se udeleženec strinja s pravili izvedbe ON-LINE tečaja in potrjuje, da jih razume in da jih bo upošteval.
PRIJAVA
Prijave se upoštevajo po zaporedju njihovega prejetja. Izvajalec bo upošteval le prijave, prejete v pisni obliki (po faksu, e-pošti, preko spletnih obrazcev, ipd.). Vsaka prijava je zavezujoča. Če prijava npr. zaradi prezasedenosti tečaja ni možna, se stranko o tem nemudoma obvesti. Če nekdo prijavi na tečaj tretjo osebo, s tem izrecno izjavlja, da ima pooblastila za oddajo ustreznega soglasja za obdelavo osebnih podatkov v skladu z uredbo GDPR in da je plačnik storitev v primeru izpada plačila s strani tretje osebe.
POGOJI UDELEŽBE NA TEČAJU
Če je obisk določenega tečaja ali seminarja vezan na posebne pogoje udeležbe (npr.: obvezna prijava in plačilo), bodo ti pogoji posebej navedeni, udeleženci pa so zavezani no njihovega upoštevanja.
CENA TEČAJEV
Načeloma velja kot dogovorjena cena tečajev, ki je navedena v pisni obliki v prostorih izvajalca, na njegovi spletni strani ali v ponudbi.
ODPOVED TEČAJA
Upoštevajo se samo pisno podane odpovedi. Kot merodajen glede pravočasnosti odpovedi tečaja velja datum prispetja pri izvajalcu. Če se udeleženec iz upravičenega razloga ne more udeležiti tečaja, je tečaj možno odpovedati do 21 koledarskih dni pred njegovo izvedbo. V primeru prejema odpovedi v obdobju manj kot 21 koledarskih dni pred pričetkom izvedbe tečaja bo izvajalec zadržal 50 % cene tečaja. V primeru prejema odpovedi na dan izvedbe tečaja si izvajalec zadrži celotno plačilo tečajnine. Vključitev druge osebe (namesto osebe, ki je tečaj odpovedala) v zadevni tečaj je možna. Tudi v tem primeru veljajo predmetni pogoji v zvezi z udeležbo na tečaju.
SPREMEMBA TERMINA ALI ODPOVED TEČAJA
Tečaji in seminarji se načrtujejo vnaprej, zato si pridržujemo pravico do spremembe termina ali odpovedi tečaja. Če je potrebno odpovedati termin srečanja iz organizacijskih razlogov (npr. bolezen predavatelja ali drugi nepredvideni dogodki), se tečajnina ne vrača, temveč se srečanje izvede z nadomestnim ali istim predavateljem v nadomestnem terminu.
IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Odškodninski zahtevki za posledično ali premoženjsko škodo napram podjetjem so izključeni. Ne jamčimo za pravilnost podatkov, navedenih v dokumentaciji tečaja, in za znanje, pridobljeno v tečaju.
VAROVANJE PODATKOV
Veljajo določila podjetja EUROLINGUA d.o.o. v zvezi z varovanjem osebnih podatkov v vsakokrat veljavni različici: LINK NA NAS GDPR (na spletni strani).
Udeleženec izjavlja, da se strinja s posnetki posameznih srečanj, ki se naložijo v E-college za potrebe izboljšanja storitev, sledenja napredovanja posameznih udeležencev, za obveščanje skupine in vzpostavljanje kontakta s predavateljem in vodstvom podjetja. Če so v izvedbo tečaja vključeni kooperacijski partnerji, udeleženci v takem primeru podpišejo izjavo, v kateri potrjujejo, da se strinjajo s tem, da se njihovi navedeni osebni podatki (predvsem e-poštni naslov in telefonska številka) po potrebi posredujejo navedenim kooperacijskim partnerjem v marketinške namene (posredovanje reklam, informacijskega materiala ipd.) in da jih ti v ta namen lahko tudi uporabljajo. To soglasje je mogoče kadar koli preklicati po elektronski pošti na E-naslov izvajalca. Ta je zavezan, da preklic soglasja takoj posreduje naprej zadevnemu kooperacijskemu partnerju, ki ga mora nemudoma upoštevati. Po potrebi bodo za izvedbo tečajev in seminarjev za izboljšanje komunikacije z udeleženci poleg Skypa in Zoom.us uporabljena tudi naslednja orodja: B2Match (dogovarjanje glede terminov), Slido (komunikacija z udeleženci), Superevent (digitalna podpora in interaktivna podoba tečajev in seminarjev) in druga. Če je za obdelavo podatkov v teh primerih potrebno dodatno soglasje, se to posreduje v podpis ob prvi uporabi navedenega orodja.
SPLOŠNA DOLOČILA
Če so pri opisu programov, tečajev in seminarjev uporabljene navedbe oseb v moški ali ženski obliki, veljajo te navedbe za oba spola. Če so posamezna določila teh pogojev neučinkovita ali to postanejo, ostajajo ostala določila teh pogojev v veljavi. Za odločanje pri reševanju sporov je določeno stvarno in krajevno pristojno sodišče.
VAROVANJE PODATKOV
Veljajo določila podjetja EUROLINGUA d.o.o. v zvezi z varovanjem osebnih podatkov v vsakokrat veljavni različici na spletni strani pod zavihkom “Izjava o varovanju podatkov”.